Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/1/2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Επιτροπής Ποιότητας του Δήμου Κορινθίων
Της 28.01.2011

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 28η Ιανουαρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09,00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 1916/24.01.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία. –
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Χρ. Μελέτης, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεωργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Ιωάν. Γκεζερλή, 6)Βασ. Ρούκη, 7)Θωμ. Αθανασάκο και 9)Νικ. Γιάννου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1η: Ο Πρόεδρoς πήρε τo λόγo για τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και λέγει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία, προτείνει δε ως υποψήφιο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ. Βασίλειο Ρούκη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος άρχισε τη φανερή ψηφοφορία, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα: Επί παρόντων εννέα (9) μελών ψήφισαν και οι εννέα (9) και έλαβε ο κ. Βασίλειος Ρούκης εννέα (9) ψήφους.

Η Επιτρoπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλoγική συζήτηση κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκ των μελών της τον κ. Ρούκη Βασίλειο, ο οποίος επί συνόλου εννέα (9) ψήφων έλαβε εννέα (9).-
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 1/1/2011
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
                                                                                       Χρ. Μελέτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                            Π. Λαμπρινός
                                                                                       Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                       Π. Λέκκας
                                                                                       Ι. Γκεζερλής
                                                                                       Β. Ρούκης
                                                                                       Θ. Αθανασάκος
                                                                                        Ν. Γιάννου