Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/5/2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Της 28.01.2011

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 28η Ιανουαρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09,00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 1916/24.01.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.-
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Χρ. Μελέτης, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεώργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Π. Λέκκας, 6)Ιωάν. Γκεζερλής, 7)Βασ. Ρούκης, 8)Θ. Αθανασάκος και 9)Νικ. Γιάννου.-
Στο σημείο αυτό εισέρχονται στην αίθουσα συνεδρίασης και παρευρίσκονται στην συζήτηση του θέματος οι κ. κ. Σωτηρία Βασιλάκη και Ειρήνη Ρωμανιά, εκπρόσωποι της αιτούσας εταιρείας, Αναστάσιος Κοσμάς, πληρεξούσιος δικηγόρος της εν λόγω εταιρείας, καθώς και η αρμόδια υπάλληλος του Δήμου για τα καταστήματα κ. Χαλκιά Βασιλική.
Απόφαση 5η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση αιτήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ο.Ε.΄΄ ιδιοκτήτριας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος» και θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετική εισήγηση που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : “ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/190/28-7-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”

ΣΧΕΤ.: 1] την αριθμ. 33368/2010 αίτηση της εταιρείας “Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗ-Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ο.Ε.” .
2] Την αριθμ. 17038/20-7-2007 άδεια λειτουργίας κατ/τος.
3] Την αριθμ. 14/190/28-7-2007 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων.
4] Το αριθμ. 18655/31-7-2007 έγγραφό μας.
5] Το αριθμ. 18987/3-8-2007 έγγραφό μας.
6] Το αριθμ. 19302/20-7-2010 έγγραφό μας.
7] Την αριθμ. 19388/20-7-2010 έκθεση σφράγισης.
8] Το αριθμ. 3196/19-7-2010 διαβιβαστικό του Δ/κου Πρωτοδικείου Τρίπολης.
9] Την αριθμ. 44/2010 απόφαση του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου.
10] Την αριθμ. 100/2009 απόφαση του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου.
11] Τις αριθμ. 1,2,40,45/2010 αποφάσεις του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου.
12] Τις αριθμ. 79,80,81,82/2010 αποφάσεις του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου
13] Τις 1187 & 1189 κλήσεις προς το Δήμαρχο Κορινθίων.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων με την σχετ. 3 απόφασή της, ανακάλεσε την αριθμ. 17038/20-7-2007 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην ανωτέρω εταιρεία. Με τις σχετ. 4, 5 αποφάσεις Δημάρχου Κορινθίων η Υπηρεσία ανακάλεσε την εν λόγω άδεια λειτουργίας και για τους λόγους που αναφέρονται σχετικά.
Μετά από σειρά αποφάσεων σχετ. 9, 10, 11, 12 από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου το οποίο απορρίπτει τις αιτήσεις αναστολείς της ανωτέρω εταιρείας, καθώς και το σχετ. 8 έγγραφο του Δ/κου Πρωτοδικείου Τρίπολης με το οποίο απορρίπτει νέα αίτηση αναστολής της εταιρείας, η Υπηρεσία μας σφράγισε το κατάστημα ΕΠΟΧΙΚΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ στην περιοχή “Κεχριών” της Τ. Κοινότητα Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το σχετ. 6 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
Σας γνωρίζουμε ότι η σφράγιση του ανωτέρω κατ/τος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 6 της Α1β/8577/83 Υ.Δ., της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 2307/95 καθώς και τις παρ.6 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 διότι είχε ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος και δεν υφίστανται ούτε προέκυψαν μέχρι σήμερα εκείνες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάκληση της αριθμ. 19302/20.07.2010 απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων για τη σφράγισή του.
Ακόμα σας γνωρίζουμε ότι οι δύο προσφυγές 80 & 92 /2007 της ανωτέρω εταιρείας, θα συζητηθούν ενώπιον του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου την 20-10-2011 σύμφωνα με τις κλήσεις προς το Δήμαρχο Κορινθίων (σχετ.13) και θα κριθεί σε πρώτο βαθμό η ένδικη διαφορά.

Στο σημείο αυτό η κ. Σωτηρία Βασιλάκη ζητά να της χορηγηθεί η παρούσα απόφαση της Επιτροπής μετά την έκδοσή της και ο Πρόεδρος της Επιτροπής συμφωνεί στη χορήγησή της στην αιτούσα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τη σχετική εισήγηση, καθώς και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου που τηρείται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Β. Ρούκη, Ν. Γιάννου και Θ. Αθανασάκου, οι οποίοι ζητούν την αναβολή του θέματος και την επανεξέτασή του σε επόμενη συνεδρίαση)

Εμμένει στην αριθμ. 14/190/28-07-2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, διότι δεν υφίσταντο, ούτε προέκυψαν μέχρι σήμερα εκείνες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάκληση της απόφασης περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
………………………………………………………………………………………………………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/5/2011.-

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα Μέλη
                                                                                                  Χ. Μελέτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                      Π. Λαμπρινός 
                                                                                                  Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                                  Π. Λέκκας 
                                                                                                  Ι. Γκεζερλής
                                                                                                  Β. Ρούκης
                                                                                                  Θ. Αθανασάκος
                                                                                                  Ν. Γιάννου