Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/17/2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18.01.2011


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 737/14.01.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήσαv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκ. και 9)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 17η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Πληρεξουσίων δικηγόρων» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ΄ αριθμ. 7/124/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ορίσαμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Μιχαήλ Ζορμπά, προκειμένου να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιώσεως στο ΚΦ 253, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της απόφασης που θα εκδοθεί επί της άνω αιτήσεως, να ασκήσει έφεση κατά αυτής, εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Ήδη ο ανωτέρω δικηγόρος έστειλε πίσω στο Δήμο το σχετικό φάκελο, διότι αδυνατεί, λόγω προσωπικού του κωλύματος να αναλάβει την ως άνω υπόθεση, συνεπώς θα πρέπει να ορίσουμε άλλο πληρεξούσιο δικηγόρο για τον χειρισμό της άνω υποθέσεως και για τον λόγο αυτό προτείνω την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γεώργαρη Αγγελική, η οποία θα πρέπει να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιώσεως στο ΚΦ 253, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της απόφασης που θα εκδοθεί επί της άνω αιτήσεως, να ασκήσει έφεση κατά αυτής εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.-
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γεώργαρη Αγγελική, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου για καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιώσεως στο ΚΦ 253, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της απόφασης που θα εκδοθεί επί της άνω αιτήσεως, να ασκήσει έφεση κατά αυτής εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.-
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (αρθρ. 7 του Ν. 2753/99).-
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 1/17/2011


Ο Πρόεδρoς                                                                Τα Μέλη
                                                                                     Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                     Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                     Φόρτης Φώτιος
                                                                                     Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                     Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                     Τόγιας Σωκράτης
                                                                                     Καρπούζης Γρηγόριος

Leave a Comment