Απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/21/2011

Αριθμός Πρακτικού 2
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 07.02.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 3644/03.02.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1), ο κ. Γρ. Καρπούζης, κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ. και 8)Τόγιας Σωκρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 21η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης για την καταβολή αποζημίωσης», λέγει ότι σύμφωνα με την περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και, συνεχίζοντας, θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων στο Σχέδιο Πόλεως Αγίου Γεωργίου ιδιοκτησίας του φερόμενου ιδιοκτήτη Ανδρόνικου Αρναούτη του Ιωάννη με κωδικό κτηματογράφησης 351β στο Ο.Τ. 248.

Ο κ. Ανδρόνικος Αρναούτης ου Ιωάννη με την υπ΄ αριθμ. 1228/20-1-11 αίτησή του, ζητά να προχωρήσει ο Δήμος Κορινθίων τη διαδικασία αποζημίωσης για τα ήδη ρυμοτομούμενα επικείμενα της φερόμενης ως ιδιοκτησίας του στο Ο.Τ. 248 (κτημ. Αριθμός 351β) του Σχεδίου Πόλεως Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, με το συνολικό ποσό του έχει καθορίσει η επιτροπή του Π.Δ. 5/86 των εκατόν σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (€ 147,88).
Τα είδη των επικείμενων καταγράφονται αναλυτικά στους κυρωμένους πίνακες επικειμένων του σχεδίου πόλεως Αγίου Γεωργίου, όπως έχουν διορθωθεί και συμπληρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 4891/8-11-2000 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί εξώδικου συμβιβασμού και κατάργηση δίκης για την καταβολή της προαναφερόμενης αποζημίωσης.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε:
1. Την υπ΄ αριθμ. 1228/20-1-11 αίτηση του κ. Ανδρόνικου Αρναούτη του Ιωάννη.
2. Την υπ΄ αριθμ. 4891/8-11-00 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.
3. Τον πίνακα επικειμένων για την ιδιοκτησία με κτημ. Αριθμό 351β του Ο.Τ. 248.

4. Την εκτιμητική έκθεση προσδιορισμού αξίας επικειμένων βάσει του Π.Δ. 5/86.

5. Την από 01-02-2011 γνωμοδότηση δικηγόρου.

Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα σ΄ αυτήν σχετικά έγγραφα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Κάνει δεκτή την υπ΄ αριθμ. 1228/20-01-2011 αίτηση του Ανδρόνικου Αρναούτη του Ιωάννη, με την οποία ζητά αποζημίωση για τα ήδη ρυμοτομούμενα επικείμενα της φερόμενης ως ιδιοκτησίας του στο Ο.Τ. 248 (κτημ. αριθμός 351β) του Σχεδίου Πόλεως Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, η οποία, σύμφωνα με το συνολικό ποσό που έχει καθορίσει η επιτροπή του Π.Δ. 5/86, ανέρχεται σε εκατόν σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (147,88€).
Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ των Ανδρόνικου Αρναούτη του Ιωάννη και Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα και με την από 01-02-2011 γνωμοδότηση δικηγόρου, που έχει ως αντικείμενο την αποζημίωση του πρώτου για ως άνω αναφερόμενα ρυμοτομούμενα επικείμενα ιδιοκτησίας του με το συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (147,88€).


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/21/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                        Τα Μέλη
                                                                                             Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                 Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                             Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                             Φόρτης Φώτιος
                                                                                             Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                             Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                             Τόγιας Σωκράτης