Καθορισμός σήματος του Δήμου Κορινθίων

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 8
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ: «Καθορισμός σήματος του Δήμου Κορινθίων »    
                        
      Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
      ΑΠΟΝΤΕΣ
       κανένας
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι             4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος         5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα, «Καθορισμός σήματος του Δήμου Κορινθίων» επειδή πρέπει να τυπωθεί στα έντυπα και φακέλους αλληλογραφίας , για την εύρυθμη λειτουργία του. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010 αποφάσισε ομόφωνα να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και να πάρει σχετική απόφαση.
Απόφαση: 8 Ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 1ο εκτός  ημερήσιας διάταξης θέμα και
                        ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 § 2 του Ν. 3852/2010 οι δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος, που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών, αφού συνεκτιμηθούν στοιχεία, που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Κορινθίων με την αριθμ. 89/5-3-1999 απόφασή του είχε καθορίσει ως σήμα του Δήμου το κιανόκρανο με τον Πήγασο, περιβαλλόμενο με κλάδους δάφνης (όπως φαίνεται πιο κάτω)  που χρησιμοποιούσε  μέχρι σήμερα ο Δήμος. Προτείνω να διατηρήσουμε το ίδιο σήμα γιατί πιστεύω ότι σχετίζεται με την ιστορία , μυθολογία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  της περιοχής  μας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα πιο πάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3852/2010.
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
            Καθορίζει, ως σήμα του Δήμου Κορινθίων, το κιανόκρανο Κορινθιακού ρυθμού με επικαθήμενο το φτερωτό Πήγασο, που σχετίζεται με την ιστορία, μυθολογία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κορίνθου και της ευρύτερης περιοχής μας και θα σχεδιαστεί – τυπωθεί σε όλα τα έγγραφα και φακέλους αλληλογραφίας του Δήμου μας, καθώς επίσης και σε αναμνηστικές πλακέτες, σημαίες κ.λ.π., και είναι το ακόλουθο:
 
      
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 8 / 2011
 
              Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                    
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 3-02-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ