Ορισμός Δημ. Συμβ. που θα παρίσταται κατά την καταστροφή ή διάθεση των κατασχεθέντων προϊόντων

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.9
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ: «Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου που θα παρίσταται κατά την
                            καταστροφή ή διάθεση των κατασχεθέντων προϊόντων»    
                        
      Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
       ΑΠΟΝΤΕΣ
       κανένας
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι             4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος         5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα, «Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου που θα παρίσταται κατά την καταστροφή ή διάθεση των κατασχεθέντων προϊόντων» επειδή πρέπει τα κατασχεθέντα προϊόντα να καταστραφούν ή διατεθούν άμεσα. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010 αποφάσισε ομόφωνα να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και να πάρει σχετική απόφαση.
 
Απόφαση: 9 Ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 2ο εκτός  ημερήσιας διάταξης θέμα και
                        ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005 κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α), κατάσχονται και καταστρέφονται ή διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύματα. Η καταστροφή ή διάθεση των παραπάνω κατασχεθέντων προϊόντων γίνεται παρουσία μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί γι΄ αυτό το σκοπό και οργάνου της Δημοτικής Αστυνομίας(ΦΕΚ 1034/Β/25-6-2007).
Μετά από τα παραπάνω πρέπει να ορίσουμε – εξουσιοδοτήσουμε ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε τον κ. Νικόλαο Βατουσιάδη, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα πιο πάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005, Ν. 2323/1995 και ΦΕΚ 1034/β/2007
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Εξουσιοδοτεί-Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βατουσιάδη, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, ο οποίος θα παρίσταται μαζί με όργανο της Δημοτικής Αστυνομίας:
Α) στη καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων , κατά την οποία θα συντάσσουν και υπογράφουν πρωτόκολλο καταστροφής που θα το επισυνάπτουν στην απόφαση Δημάρχου και παραδίδουν στο Δήμο.
Β) στη διάθεση των κατασχεμένων προϊόντων σε κοινωφελές νομικό πρόσωπο ή ευαγές ίδρυμα που ορίζεται στην απόφαση Δημάρχου και θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής από το Δήμο και υπογράφεται από τους εκπροσώπους του Δήμου και του νομικού προσώπου ή του ιδρύματος και θα παραδίδεται στο Δήμο.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 9 / 2011
 
              Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                    
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 4-02-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ