Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου εκτός έδρας

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.10
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 3ο ΕΗΔ: «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου εκτός έδρας »    
                        
      Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ
       κανένας
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                        1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι             4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος         5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα, «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και Αντιδημάρχου εκτός έδρας», επειδή ο δήμαρχος μετακινήθηκε την 10-01-2011 και επίσης πρέπει να μεταβεί στην Τρίπολη την 24-01-2011. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010 αποφάσισε ομόφωνα να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και να πάρει σχετική απόφαση.
 
Απόφαση: 10 Ο κ. Δήμαρχος για το   3ο εκτός  ημερήσιας διάταξης θέμα ενημέρωσε
                        τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι μετακινήθηκε την 10-01-2011 εκτάκτως στην Τρίπολη για συνάντηση με τον κ. Περιφερειάρχη και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τρέχοντα θέματα του Δήμου.  
Επίσης ενημέρωσε ότι πρόκειται να μετακινηθεί στην Τρίπολη την 24-01-2011 μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπο, για συνάντηση με τον κ. Περιφερειάρχη και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τρέχοντα θέματα του Δήμου.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα πιο πάνω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2010 και το γεγονός ότι στον υπό σύνταξη πρου-σμό  του Δήμου προβλέπεται σχετική πίστωση.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
Α) Εγκρίνει την αναγκαιότητα  μετακίνησης  του Δημάρχου, που πραγματοποιήθηκε την 10-01-2011 διότι ήταν επιβεβλημένη για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και επειδή δεν είχε προηγηθεί Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει την μετακίνηση του.
Β) Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπου στην Τρίπολη την 24-01-2011 για συνάντηση με τον κ. Περιφερειάρχη και υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τρέχοντα θέματα του Δήμου.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό Κ.Α. 00/6421 του υπό σύνταξη πρου-σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, όπου προβλέπεται η σχετική πίστωση.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος
ορίζει.
   H  ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 10 / 2011
 
              Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                    
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-02-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ