Παράδοση Κονδύλειου Νηπιαγωγείου Αρχ. Κορίνθου και τιμητική διάκριση των δωρητών

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 14
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πίστωσης για την τελετή παράδοσης σε χρήση του
                   Κονδύλειου Νηπιαγωγείου Αρχαίας Κορίνθου και τιμητική διάκριση
                   των δωρητών Γεωργίου και Αικατερίνης Κονδύλη»
                  
                     
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 01 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
             ΑΠΟΝΤΕΣ 
       Kανένας 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ.Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι             4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος         5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
Απόφαση: 14   O Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                          ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθ. 5/90/14-04-2010 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε τη δωρεά ακινήτου στην Αρχαία Κόρινθο από τους ιδιοκτήτες Γεώργιο και Αικατερίνη Κονδύλη, το οποίο προορίζεται για στέγαση Νηπιαγωγείου που θα ονομαστεί «Κονδύλειο Νηπιαγωγείο Αρχαίας Κορίνθου».
            Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στις 20 Φεβρουαρίου 2011 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Κονδύλειου Νηπιαγωγείου Αρχαίας Κορίνθου και στα πλαίσια των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα τιμηθεί ο Γεώργιος και η Αικατερίνη Κονδύλη, που με τη δωρεά αυτή έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους προς τη γενέτειρα πατρίδα τους αλλά και το ενδιαφέρον τους προς τα παιδιά αυτού του τόπου. Πρότεινε την έγκριση ποσού 10.000,00 € για να καλυφθούν οι δαπάνες μικροφωνικής εγκατάστασης, παράθεσης μπουφέ, εκτύπωσης προσκλήσεων και αφισών, δημιουργίας και προβολής βίντεο με τη ζωή των δωρητών (video wall), προμήθειας αναμνηστικών πλακετών και δώρων για τους δωρητές, εκτύπωσης φωτογραφιών κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και δημιουργίας άλμπουμ και ταχυδρομικά τέλη. Πρόκειται για μία εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα, που μπορεί να διοργανώσει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.
            Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Χαράλαμπο Κασίμη, ο οποίος πρότεινε την έγκριση μικρότερης δαπάνης, ύψους 5.000,00 €, για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης. Με αυτή την πρόταση συμφώνησε ο κ. Θωμάς Αθανασάκος και η κα Σοφία Δασκαλοπούλου.
           
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
       ( και με  την ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου)
 
{μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Χ. Κασίμη, 2) Θ. Αθανασάκου και 3) Σ. Δασκαλοπούλου}
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 10.000,00 € για τη διοργάνωση εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των εγκαινίων του Κονδύλειου Νηπιαγωγείου Αρχαίας Κορίνθου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2011 και θα τιμηθεί ο Γεώργιος και η Αικατερίνη Κονδύλη, που με τη δωρεά ακινήτου τους για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου, έδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους προς τη γενέτειρα πατρίδα τους αλλά και το ενδιαφέρον τους προς τα παιδιά αυτού του τόπου.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες μικροφωνικής εγκατάστασης, παράθεσης μπουφέ, εκτύπωσης προσκλήσεων και αφισών, δημιουργίας και προβολής βίντεο με τη ζωή των δωρητών (video wall), προμήθειας αναμνηστικών πλακετών και δώρων για τους δωρητές, εκτύπωσης φωτογραφιών κατά την διάρκεια της εκδήλωσης και δημιουργίας άλμπουμ και ταχυδρομικά τέλη και θα προβλεφθεί σχετική πίστωση κατά τη σύνταξη του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 ποσού 10.000,00 €.  
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 14 / 2011.
 
 
        Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04-02-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ