Καθορισμός ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Καθορισμός ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
             ΑΠΟΝΤΕΣ 
       Kανένας 
      
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι             4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος         5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.          
 
Απόφαση: 18    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε        
                           υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3γ του Ν. 3274/2004, την υπ’ αριθμ. 18391/22.9.2005 κοινή απόφαση των υφυπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ, Οικονομίας και Οικονομικών και τις διατάξεις της παρ. 8 αρθρ. 17 Ν. 3491/2006, επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, μέσω μιας συσκευής, από τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, τους επτά Αντιδημάρχους και των τριών προϊσταμένων Δ/νσεων του Δήμου Κορινθίων, θέτοντας ανώτατο επιτρεπόμενο χρηματικό όριο κλήσεων ανά μήνα εντός του οποίου μπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οι κάτωθι δικαιούχοι:
 1. Δήμαρχος ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ανά μήνα 200 €.
 2. Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίουανώτατο επιτρεπόμενο όριο ανά μήνα 80 €.
 3. Αντιδήμαρχοιανώτατο επιτρεπόμενο όριο έκαστος ανά μήνα 100 €.
  • Α) Αντιδήμαρχος Οικονομικών
  • Β) Αντιδήμαρχος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  • Γ) Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 
  • Δ) Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Ε) Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής
  • ΣΤ)Αντιδήμαρχος Έργων Υποδομής
  • Ζ) Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
 4. Τρεις Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Δήμουανώτατο επιτρεπόμενο όριο έκαστος ανά μήνα 80 €».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 και του Ν. 3491/2006, την ΚΥΑ αριθ. 18391/05 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Τη χρήση δώδεκα (12) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τον Δήμαρχο, τους επτά Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τρεις (3) Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου Κορινθίων για πληροφορίες και προώθηση – επίλυση θεμάτων του Δήμου.
      Β.- Καθορίζει ανώτατο επιτρεπόμενο χρηματικό όριο ανά μήνα για κάθε μία από τις κάτωθι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που είναι σε χρήση ως εξής:
 1. Δήμαρχος ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ανά μήνα 200 €.
 2. Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίουανώτατο επιτρεπόμενο όριο ανά μήνα 80 €.
 3. Αντιδήμαρχοιανώτατο επιτρεπόμενο όριο έκαστος ανά μήνα 100 €.
  • Α) Αντιδήμαρχος Οικονομικών
  • Β) Αντιδήμαρχος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  • Γ) Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 
  • Δ) Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Ε) Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής
  • ΣΤ)Αντιδήμαρχος Έργων Υποδομής
  • Ζ) Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
 4. Τρεις Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Δήμουανώτατο επιτρεπόμενο όριοέκαστος ανά μήνα 80 €.
 Η σχετική απόφαση χορήγησης χρήσης κινητού τηλεφώνου στους προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου λαμβάνεται από το Δήμαρχο με την οποία καθορίζεται ο συγκεκριμένος προϊστάμενος οργανικής μονάδος που θα κάνει χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας καθώς και το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο μηνιαίας δαπάνης, ως προαναφέρθηκαν.
Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της.
         
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   2 / 18 / 2011.
 
        Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03-02-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ