Έγκριση πρακτικών επιτροπής συμβιβασμού φορολογικών διαφορών

 

                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής συμβιβασμού φορολογικών διαφορών»
                                                  
    Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 01 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
       κανένας
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι             4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος         5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 19  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις ακόλουθες αποφάσεις της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου:
 
1.- την υπ’ αρ. 2/34/26-11-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 17-9-2008 προσφυγή του Παναγιώτη Σοφρά του Ιωάννη και μειώνει στην εγγραφή 172 του βεβαιωτικού καταλόγου τελών 2% έτους 2005 που βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. 499/10.12.2008 τριπλότυπο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 159,80 € σε 79,90 €.
2.- την υπ’ αρ. 2/43/26-11-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 17-02-2009 προσφυγή της εταιρείας “ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.” και μειώνει στην εγγραφή 150 του βεβαιωτικού καταλόγου τελών 2% έτους 2007 που βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. 160/08.05.2009 τριπλότυπο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 168,84 € σε 84,42 €.
3.- την υπ’ αρ. 2/44/26-11-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 19-02-2009 προσφυγή του Γεωργίου – Μάριου Καρσιώτη και μειώνει στην εγγραφή 190 του βεβαιωτικού καταλόγου τελών 2% έτους 2006 που βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. 160/08.05.2009 τριπλότυπο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 349,43 € σε 174,71 €.
 
4.- την υπ’ αρ. 2/49/26-11-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 09-4-2009 προσφυγή της Θεοφανίδου Αργυρώς τ. Δημητρίου και μειώνει στην εγγραφή 132 του βεβαιωτικού καταλόγου τελών 2% έτους 2005 που βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. 499/10.12.2008 τριπλότυπο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 605,50 € σε 302,75 €.
 
5.- την υπ’ αρ. 2/50/26-11-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 09-4-2009 προσφυγή της Θεοφανίδου Αργυρώς τ. Δημητρίου και μειώνει στην εγγραφή 294 του βεβαιωτικού καταλόγου τελών 2% έτους 2006 που βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. 160/08.05.2009 τριπλότυπο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 473,11 € σε 236,55 €.
 
6.- την υπ’ αρ. 2/51/26-11-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 09-4-2009 προσφυγή της Θεοφανίδου Αργυρώς τ. Δημητρίου και μειώνει στην εγγραφή 296 του βεβαιωτικού καταλόγου τελών 2% του έτους 2007 που βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. 160/8.5.2009 τριπλότυπο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 331,01 € σε 165,50 €.
7.- την υπ’ αρ. 2/52/26-11-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 06-9-2010 προσφυγή του Φίλιππου Παππά τ. Σταύρου και μειώνει στην εγγραφή 84 του βεβαιωτικού καταλόγου τελών 2% έτους 2006 & 2007 που βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. 422/24.09.2010 τριπλότυπο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το πρόστιμο έτους 2006 κατά 50%, δηλαδή από 9,72 € σε 4,86 € και στην εγγραφή 86 το πρόστιμο έτους 2007 κατά 50%, δηλαδή από 81,80 € σε 40,90 €.
 
8.- την υπ’ αρ. 2/53/26-11-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 30-9-2010 προσφυγή της εταιρείας “ΨΩΜΑΣ ΣΤ. & ΣΙΑ ΕΠΕ” και μειώνει στην εγγραφή 114 του βεβαιωτικού καταλόγου τελών 2% έτους 2007 που βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. 422/24.09.2010 τριπλότυπο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 758,23 € σε 379,11 €.
 
9.- την υπ’ αρ. 2/54/26-11-2010 απόφαση της επιτροπής: Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η επιτροπή κάνει δεκτή την από 05-10-2010 προσφυγή του Οικονόμου Παναγιώτη τ. Γεωργίου και μειώνει στην εγγραφή 72 του βεβαιωτικού καταλόγου τελών 2% έτους 2005, 2006 & 2007 που βεβαιώθηκε με το υπ’ αριθ. 422/24.09.2010 τριπλότυπο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, το πρόστιμο έτους 2005 κατά 50%, δηλαδή από 1.109,04 € σε 554,52 €, στην εγγραφή 74 το πρόστιμο έτους 2006 κατά 50%, δηλαδή από 1.803,66 € σε 901,83 € και στην εγγραφή 76 το πρόστιμο έτους 2007 κατά 50%, δηλαδή από 1.627,91 € σε 813,96 €.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αποφάσεις της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται τις αποφάσεις της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης
           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 19 / 2011 .
 
   
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26-01-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ