Μεταφορά υπολοίπων καταθετικών λογαριασμών των πρώην Δήμων

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 23
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ12ο: «Μεταφορά υπολοίπων καταθετικών λογαριασμών των πρώην Δήμων Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Τενέας και Σολυγείας σε νέο λογαριασμό όψεως»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
           ΑΠΟΝΤΕΣ 
     Kανένας 
                        
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι             4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος         5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
 Απόφαση: 23Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  
                         ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι μετά τη συνένωση του Δήμου Κορινθίων με τους Δήμους Σαρωνικού, Σολυγείας, Άσσου-Λεχαίου και Τενέας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να επιλέξει την τράπεζα, στην οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών που θα καταργηθούν (εγκύκλιος 45/74300/28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. )
Οι παραπάνω συνενούμενοι Δήμοι τηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στα ακόλουθα τραπεζικά ιδρύματα ως εξής:
 
– ο Δήμος Άσσου- Λεχαίου διατηρούσε τους λογαριασμούς αρ. 011 33350500063 –
-011 33350501111 -011 33350501202 στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, υποκατάστημα Κορίνθου
– ο Δήμος Σαρωνικού διατηρούσε τους λογαριασμούς αρ. 3010000219402-0 – 3010000219404-2 – 3010000219401-0 και 3010000219400-9  στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πελ/σου Συν. ΠΕ (Κόρινθος)
– ο Δήμος Σολυγείας διατηρούσε τον αρ. 092-010-3000213900-9 λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ. ΠΕ (Κόρινθος) και
– ο Δήμος Τενέας διατηρούσε τους λογαριασμούς αρ. 3010000202800-8 και 3010000202801-9 στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πελ/σου Συν. ΠΕ (Κόρινθος)
 
Επειδή ο Δήμος Κορινθίων είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παραπάνω συνενούμενων Δήμων κατά την παρ.1 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010, θα πρέπει τα υπόλοιπα των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών να μεταφερθούν σε νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων.
 
Με βάση τα παραπάνω προτείνω, το άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα Κύπρου, υποκατάστημα Κορίνθου,  προκειμένου να κατατίθενται τα υπόλοιπα εντόκως και την εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Γεωργίου Μήτρου για το άνοιγμα λογαριασμού την ανωτέρω Τράπεζα και την μεταφορά των υπολοίπων από τους πιο πάνω λογαριασμούς των πρώην Δήμων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εγκ.45/74300/28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και μετά  από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα Κύπρου, υποκατάστημα Κορίνθου, για τη μεταφορά των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν οι συνενούμενοι Δήμοι σε τραπεζικά ιδρύματα.
 
2. Εγκρίνει την κατάργηση των πιο κάτω τραπεζικών  λογαριασμών που διατηρούν οι συνενούμενοι Δήμοι σε τραπεζικά ιδρύματα και τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, μετά το πέρας της εκπλήρωσης των τυχόν υποχρεώσεων των Δήμων αυτών.
 
– Δήμου Άσσου -Λεχαίου, με αριθμούς 011 33350500063, 011 33350501111 και 011 33350501202 στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, υποκατάστημα Κορίνθου
 
– Δήμου Σαρωνικού, με αριθμούς 3010000219402-0 – 3010000219404-2 – 3010000219401-0 και 3010000219400-9 στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πελ/σου Συν. ΠΕ (Κόρινθος)
 
– Δήμου Σολυγείας, με αριθμό 092-010-3000213900-9 στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ. ΠΕ (Κόρινθος)
 
– Δήμου Τενέας , με αριθμούς 3010000202800-8 και 3010000202801-9 στην Συνεταιριστική Τράπεζα Πελ/σου Συν. ΠΕ (Κόρινθος)
 
3.   Εξουσιοδοτεί τον αναπληρωτή Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων κ. Γεώργιο Μήτρου να προβεί τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω .
        
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.-
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   2 / 23 / 2011
 
        Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 4-2-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ