Έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 

                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 38
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/31-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 1οΕΗΔ«Έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 1 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) και έλειπαν (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Μελέτης Χρήστος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Περόγαμβρος Μιχάλης
 6. Χατζής Μιχάλης
 7. Παππάς Αντώνης
 8. Δράκος Παναγιώτης
 9. Σταματάκης Μάριος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Καμπάς Νικόλαος
 12. Τζαναβάρας Δημήτριος
 13. Λέκκας Πέτρος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Οικονόμου Γεώργιος
 16. Φόρτης Φώτης
 17. Λέκκα Σοφία
 18. Βατουσιάδης Νικόλαος
 19. Κεφάλας Σταύρος
 20. Παρτσινέβελος Κων/νος
 21. Λαμπρινός Παναγιώτης
 22. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Κολοκούρης Νικόλαος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Κορδώσης Χρήστος
 29. Πούρος Γεώργιος
 30. Γιάννου Νικολέττα
 31. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 32. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 33. Ρούκης Βασίλειος
 34. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 35. Τσάκωνας Γεώργιος
 36. Κασίμης Χαράλαμπος
 37. Δασκαλοπούλου Σοφία
 38. Αθανασάκος Θωμάς
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 
3.  Καρπούζης Γρηγόριος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Στη συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και  παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).

 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 5. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος

7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 4. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 5. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 11. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 13. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα:
 «Έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση»  επειδή έχει γίνει η προκήρυξη από την Διαχειριστική Αρχή και τίθεται θέμα προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την πρόταση του Προέδρου να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και να λάβει απόφαση επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 38 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο εκτός  ημερήσιας διάταξηςθέμα
                         έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω σχετικά στοιχεία του φακέλου:
1.- Την υπ΄αριθμ. 310/5-10-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί αποδοχής μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση σχεδίου αστικής ανάπτυξης Κορίνθου, στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΣΠΑ» και
2.- Την με αριθμ. πρωτ. 173/25-1-2011 και κωδικό 29 πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, περί υποβολής προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , η οποία καθ΄ό0λον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Η Τεχνική ΥπηρεσίαΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
 1. ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 19/310/5-10-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 2. ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 29 ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”
 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
·         ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 530.000,00, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ” ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ “ΟΣΑΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”
·         ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 650.000,00, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ” ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ “ΟΣΑΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”
·         ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 320.000,00, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ” ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ “ΟΣΑΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”
·         ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000.000,00, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ “ΟΣΑΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”
Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την υποβολή προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης των πιο κάτω έργων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ , Άξονα προτεραιότητας 08 και κωδικό θεματικής προτεραιότητας 61, “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”, σύμφωνα με την πρόσκληση κωδ. 29 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, ως εξής:
·        1.- Το  έργο με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 530.000,00, που εντάσσεται στη κατηγορία παρέμβασης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ” ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ “ΟΣΑΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”
·        Το έργο με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 650.000,00, που εντάσσεται στη κατηγορία παρέμβασης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ” ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ “ΟΣΑΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”
·        Το έργο με τίτλο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 320.000,00, που εντάσσεται στη κατηγορία παρέμβασης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ” ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ “ΟΣΑΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”
·        Το έργο με τίτλο  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000.000,00, που εντάσσεται στη κατηγορία παρέμβασης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ “ΟΣΑΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”
 
Στο σημείο αυτό εισέρχονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 2) Γρηγόριος Καρπούζης
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
H ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 38 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ