Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος

 

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 41
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/31-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο  «Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 1 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) έλειπε (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Μελέτης Χρήστος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Περόγαμβρος Μιχάλης
 6. Χατζής Μιχάλης
 7. Παππάς Αντώνης
 8. Δράκος Παναγιώτης
 9. Σταματάκης Μάριος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Καμπάς Νικόλαος
 12. Τζαναβάρας Δημήτριος
 13. Λέκκας Πέτρος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Οικονόμου Γεώργιος
 16. Φόρτης Φώτης
 17. Λέκκα Σοφία
 18. Βατουσιάδης Νικόλαος
 19. Κεφάλας Σταύρος
 20. Παρτσινέβελος Κων/νος
 21. Λαμπρινός Παναγιώτης
 22. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Κολοκούρης Νικόλαος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
       ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
                                     
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 5. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 4. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 5. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 11. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 13. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
 
Απόφαση: 41 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης«Εκλογή
                δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο πρώην Δήμος Σαρωνικού συμμετέχει στον ανωτέρω σύνδεσμο ο οποίος αριθμεί 53 δήμους μέλη απ’ όλη την Ελλάδα με ιαματικούς φυσικούς πόρους στα διοικητικά τους όρια και αποτελεί το μοναδικό αναπτυξιακό σύνδεσμο ΟΤΑ της χώρας. Ανώτατο όργανο του συνδέσμου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους όλων των μελών του οι οποίοι εκλέγονται από τα Δημοτικά Συμβούλια καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. Στη συνέχεια το πρόεδρος έθεσε υπόψη το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2259/13-1-2011 έγγραφο του εν λογω συνδέσμου περί εκλογής δύο (2) αντιπροσώπων που θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τους κ.κ. Λέκκα Πέτρο και Παππά Αντώνιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο και τις διατάξεις του άρθρου 246 Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Εκλέγει δύο (2) αντιπροσώπους για το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου,
Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, ως εξής:
1) κο Λέκκα Πέτρο Δημοτικό Σύμβουλο και
 2) τον κο Παππά Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
 
Β.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, 2011-2014.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 41 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ