Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 45
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/31-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 6ο  «Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
                         
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 1 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) έλειπε (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Μελέτης Χρήστος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Περόγαμβρος Μιχάλης
 6. Χατζής Μιχάλης
 7. Παππάς Αντώνης
 8. Δράκος Παναγιώτης
 9. Σταματάκης Μάριος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Καμπάς Νικόλαος
 12. Τζαναβάρας Δημήτριος
 13. Λέκκας Πέτρος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Οικονόμου Γεώργιος
 16. Φόρτης Φώτης
 17. Λέκκα Σοφία
 18. Βατουσιάδης Νικόλαος
 19. Κεφάλας Σταύρος
 20. Παρτσινέβελος Κων/νος
 21. Λαμπρινός Παναγιώτης
 22. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Κολοκούρης Νικόλαος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
     
                          
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 5. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 4. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 5. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 11. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 13. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 
  Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.          
 
Απόφαση: 45 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής παιδείας ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1566/85, σε κάθε Δήμο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που εισηγείται στο Δήμαρχο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων, την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων, παρακολουθεί την ανέγερση σχολικών κτιρίων κλπ.
            Σύμφωνα με το άρθρο 50 του παραπάνω νόμου, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει έναν δημοτικό σύμβουλο και τους εκπροσώπους δύο παραγωγικών τάξεων της περιφέρειας του Δήμου μας.
            Η θητεία είναι διετής.
Ως παραγωγικές τάξεις προτείνουμε:
Α) Το εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κορίνθου.
Β) Τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου.
Τα υπόλοιπα μέλη (διευθυντές, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, κ.λ.π.) θα οριστούν με απόφαση του Δημάρχου, αφού προταθούν προηγουμένως από τους φορείς τους.
 
            Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τον κ. Παναγιώτη Δράκο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τον εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του Ν. 1566/85 και του Ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Ορίζει ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τον κ. Παναγιώτη Δράκο, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο,, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο.
 
2. Ορίζει α) τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και β) τον εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 
Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι διετής, δηλαδή για τα έτη 2011 – 2012.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 45 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

 

Leave a Comment