Αίτημα Νικολάου Βενετσάνου – ΑΜΕΑ για παραχώρηση θέσης

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 48
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/31-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτημα Νικολάου Βενετσάνου – ΑΜΕΑ για παραχώρηση θέσης
 στάθμευσης (Κεχρεών 13)»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 01 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) έλειπε (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Μελέτης Χρήστος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Περόγαμβρος Μιχάλης
 6. Χατζής Μιχάλης
 7. Παππάς Αντώνης
 8. Δράκος Παναγιώτης
 9. Σταματάκης Μάριος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Καμπάς Νικόλαος
 12. Τζαναβάρας Δημήτριος
 13. Λέκκας Πέτρος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Οικονόμου Γεώργιος
 16. Φόρτης Φώτης
 17. Λέκκα Σοφία
 18. Βατουσιάδης Νικόλαος
 19. Κεφάλας Σταύρος
 20. Παρτσινέβελος Κων/νος
 21. Λαμπρινός Παναγιώτης
 22. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Κολοκούρης Νικόλαος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
                                  
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 5. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 4. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 5. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 11. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 13. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
 
Απόφαση: 48  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςέθεσε
                          υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Ο Νικόλαος Βενετσάνος του Δημητρίου με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 24075/17-09-2010 αίτηση του ζητά την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση μιας θέσεως στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του, που βρίσκεται στην Κόρινθο επί της οδού Κεχρεών 13.
            Από την με αριθμό 2679/29-07-10 πρωτοκόλλου απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Κορινθίας συμπεραίνεται ότι ο Νικόλαος Βενετσάνος του Δημητρίου είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67%.
Η γνώμη της Υπηρεσίας κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε, είναι να δοθεί μια θέση στάθμευσης μήκους έξι (6) μέτρων και πλάτος δυόμισι (2,50) μέτρων επί της οδού Κεχρεών 13 και να τοποθετηθεί πινακίδα (Ρ – 72), που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης, αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (Α.Μ.Ε.Α.) και να αναγράφεται υποχρεωτικά στην πινακίδα ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΚΡΜ 6244) και με τις διαστάσεις δεξιά κι αριστερά της ταμπέλας 3,00 μ.Ο χώρος θα οριοθετηθεί με δύο ταμπέλες (Ρ 40).
Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο έξι (6) μέτρα επί δυόμισι (2.5) μέτρα πλάτος, με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης.
            Η θέση αυτή καταργείται, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται ο χώρος στάθμευσης. Σε περίπτωση αλλαγής του αυτοκινήτου θα γραφτεί εκ νέου ο νέος αριθμός κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήσεως στον Δήμο».                                                                                    
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης στον Νικόλαο Βενετσάνο του Δημητρίου έμπροσθεν της κατοικίας του, που βρίσκεται επί της οδού Κεχρεών 13στην Κόρινθο λόγω αναπηρίας. Ο Νικόλαος Βενετσάνος είναι ανάπηρος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2679/29-07-10 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Κορινθίας.
Η θέση στάθμευσης που παραχωρείται θα έχει μήκος έξι (6) μέτρα και πλάτος δυόμισι (2,50) μέτρα επί της οδού Κεχρεών 13 στην Κόρινθο, θα τοποθετηθεί πινακίδα (Ρ-72), που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (Α.Μ.Ε.Α.) και θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην πινακίδα ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΚΡΜ 6244), με διαστάσεις δεξιά κι αριστερά της ταμπέλας 3,00 μ. Ο χώρος θα οριοθετηθεί με δύο ταμπέλες (Ρ 40). Στο οδόστρωμα θα διαγραμμιστεί η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης.
Η θέση αυτή θα καταργείται, όταν εκλείψουν οι αναφερόμενοι λόγοι για τους οποίους δίνεται ο χώρος στάθμευσης και σε περίπτωση αλλαγής αυτοκινήτου θα γραφτεί ο νέος αριθμός κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήσεως στο Δήμο.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 48 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ