Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/2/18-01-2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18.01.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 737/14.01.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 2η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρ. 21 του Π.Δ. 609/85», λέγει ότι σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ.2 τoυ άρθρoυ 3 του Ν. 3263/2004 η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δημοπρασία γίνεται από την επιτροπή διαγωνισμού. Για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΠΔ 609/85.- Η ΠΕΣΕΔΕ με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 101/2011 έγγραφό της έχει όρισε ως τακτικό εκπρόσωπό της τον κ. Δαλακλείδη Δημήτριο, ΕΔΕ (Αδειμάντου 97-99) με αναπληρωματικό εκπρόσωπό της τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο ΕΔΕ (Περιάνδρου 40). Πρoτείvει, λoιπόv, ως τακτικά μέλη της ανωτέρω επιτροπής τους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. 1)Περόγαμβρο Σπύρο, Πολιτικό Μηχανικό Κλάδου ΠΕ3, ως Πρόεδρο, 2)Καραϊσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό Κλάδου ΠΕ3, ως μέλος και 3)Δεληγιώργη Παναγιώτη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Κλάδου ΠΕ4 ως μέλος, ως αναπληρωματικά μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. 1)Βενετσάνο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό Κλάδου ΠΕ3, 2)Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικό Μηχανικό Κλάδου ΠΕ3 και 3)Παπαφίλη Μαρία, Τοπογράφο Μηχανικό Κλάδου ΤΕ5 και ως τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Δαλακλείδη Δημήτριο, ΕΔΕ, και αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, ΕΔΕ.
Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, των άρθρ. 21 και 22 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρ. 3 του Ν. 3263/2004

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκρoτεί τηv Επιτρoπή Διαγωνισμού για το έτος 2011 και μόνο για την ανάθεση έργου με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ως εξής:
Α.- Ορίζει ως τακτικά μέλη τoυς Δημοτικούς Υπαλλήλους: 1)Περόγαμβρο Σπύρο, Πολιτικό Μηχανικό Κλάδου ΠΕ3, ως Πρόεδρο, 2)Καραϊσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό Κλάδου ΠΕ3, ως μέλος και 3)Παναγιώτη Δεληγιώργη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Κλάδου ΠΕ4,ως μέλος και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Δαλακλείδη Δημήτριο, Ε.Δ.Ε..
Β.- Ορίζει ως αναπληρωματικά μέλη τους Δημοτικούς Υπαλλήλους: 1)Βενετσάνο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό Κλάδου ΠΕ3, 2)Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικό Μηχανικό Κλάδου ΠΕ3 και 3)Παπαφίλη Μαρία, Τοπογράφο Μηχανικό Κλάδου ΤΕ5 και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, Ε.Δ.Ε..
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                              Τα Μέλη
                                                                                   Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                      Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                  Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                  Φόρτης Φώτιος
                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                  Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                  Τόγιας Σωκράτης
                                                                                   Καρπούζης Γρηγόριος