Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 49
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/31-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 12ο:«Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ»
                         
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 1 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) έλειπε (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Μελέτης Χρήστος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Περόγαμβρος Μιχάλης
 6. Χατζής Μιχάλης
 7. Παππάς Αντώνης
 8. Δράκος Παναγιώτης
 9. Σταματάκης Μάριος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Καμπάς Νικόλαος
 12. Τζαναβάρας Δημήτριος
 13. Λέκκας Πέτρος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Οικονόμου Γεώργιος
 16. Φόρτης Φώτης
 17. Λέκκα Σοφία
 18. Βατουσιάδης Νικόλαος
 19. Κεφάλας Σταύρος
 20. Παρτσινέβελος Κων/νος
 21. Λαμπρινός Παναγιώτης
 22. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Κολοκούρης Νικόλαος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
                                      
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 5. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 4. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 5. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 11. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 13. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
 
Απόφαση: 49  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςπρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι,  σύμφωνα με την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93, ΦΕΚ 307 Β όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/93, ΦΕΚ 502 Β, οι ΟΤΑ και τα δημοτικά ή κοινοτικά ΝΠΔΔ έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.
 
            Ο δήμος μας κρίνει ότι μπορεί να απασχολήσει δέκα (10) σπουδαστές ΤΕΙ κατ’ έτος που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο μας σε ειδικότητες σχετικές με το επάγγελμά τους.
           
Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραπάνω θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα μεριμνήσει για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Οικονομικών. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις:
α) το Ν.3463/06
β) την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93, ΦΕΚ 307 Β όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/93, ΦΕΚ 502 Β
γ) ΚΥΑ Ε5/1303/86
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1) Εγκρίνει τη θεσμοθέτηση δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο μας κατ’ έτος.
 
2) Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. θα είναι η εκάστοτε καθοριζόμενη από τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις.
 
3)Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση με ΚΑ 00/6041.003 ποσού 22.080,00 € κατά τη σύνταξη του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011.  Το Δημοτικό Συμβούλιου δεσμεύεται να προβλέψει την σχετική πίστωση για την επόμενη πενταετία. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 49 / 2011 .
 
 
       Ο    Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ