Καθορισμός υπηρεσιών Λειτουργίας στις έδρες των πρώην Δήμων

 

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
        ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 44
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/31-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 6ο  «Καθορισμός υπηρεσιών Λειτουργίας στις έδρες των πρώην Δήμων Ασσου –Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού».
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31 – 1 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) έλειπε (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 2448/27.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Μελέτης Χρήστος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος
 5. Περόγαμβρος Μιχάλης
 6. Χατζής Μιχάλης
 7. Παππάς Αντώνης
 8. Δράκος Παναγιώτης
 9. Σταματάκης Μάριος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Καμπάς Νικόλαος
 12. Τζαναβάρας Δημήτριος
 13. Λέκκας Πέτρος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Οικονόμου Γεώργιος
 16. Φόρτης Φώτης
 17. Λέκκα Σοφία
 18. Βατουσιάδης Νικόλαος
 19. Κεφάλας Σταύρος
 20. Παρτσινέβελος Κων/νος
 21. Λαμπρινός Παναγιώτης
 22. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Κολοκούρης Νικόλαος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Τόγιας Σωκράτης
 27. Μπάκουλης Δημήτριος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
     
                                   
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 3. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 5. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 4. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 5. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 11. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 13. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
 
Απόφαση: 44 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός υπηρεσιών Λειτουργίας στις έδρες των πρώην Δήμων Άσσου –Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού έθεσε υπόψη των  μελών του Δ.Σ. την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ως εξής:
            Έχοντας υπόψη:
1.      Το άρθρο 91 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 143/Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης’,
2.      Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006), «Κύρωση του Κώδιακ Κατάστασης Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.      Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Άσσου –Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών και την ανάπτυξη των περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων Άσσου –Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού καθορίζουμε την άσκηση των ακολούθως περιγραφομένων αρμοδιοτήτων:
 1. Ληξιαρχείο, άδειες ταφής.
 2. Διοικητικές υπηρεσίες (πρωτόκολλο, δημοτολόγιο, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας, γνήσιο υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων, λαϊκές, προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων).
 3. Υπηρεσιακή Διοικητική μονάδα- γραμματειακής υποστήριξης των Δημοτικών Ενοτήτων Άσσου –Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού, (γραμματειακή υποστήριξη των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων), γραφείο υποδοχής του Πολίτη.
 4. Εισπράκτορας, βεβαιώσεις ΤΑΠ, βεβαιώσεις ΔΕΗ.
 5. Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
 Οι αρμοδιότητες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα παραμείνουν ως έχουν στις έδρες των πρώην Δήμων Άσσου –Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, τις αποφάσεις των συμβουλίων των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Καθορίζει τις υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν στις έδρες των πρώην Δήμων, Άσσου –Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού ως κατωτέρω:
 1. Ληξιαρχείο, άδειες ταφής.
 2. Διοικητικές υπηρεσίες (πρωτόκολλο, δημοτολόγιο, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας, γνήσιο υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων, λαϊκές, προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων).
 3. Υπηρεσιακή Διοικητική μονάδα- γραμματειακής υποστήριξης των Δημοτικών Ενοτήτων Άσσου –Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού, (γραμματειακή υποστήριξη των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων), γραφείο υποδοχής του Πολίτη.
 4. Εισπράκτορας, βεβαιώσεις ΤΑΠ, βεβαιώσεις ΔΕΗ.
 5. Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
 
Οι αρμοδιότητες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα παραμείνουν ως έχουν στις έδρες των πρώην Δήμων Άσσου –Λεχαίου, Τενέας, Σολυγείας και Σαρωνικού σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 44 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ