Προκήρυξη για Συμπαραστάτη του Δημότη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κόρινθος, 17.02.2011
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 5747

Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32
Τ. Κ.: 20100 Κόρινθος
Πληροφορίες: Εφη Δελή
Fax: 27410 71700
Τηλ.: 27413 61003


Προκήρυξη
για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός,

έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 77.

Προκηρύσσει
διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, αρμόδια κα. Έφη Δελή, διεύθυνση: Κολιάτσου 32, 20100 Κόρινθος, τηλέφωνο: 27413 61003.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

Ο Δήμαρχος

 

 Αλέξανδρος Πνευματικός

 

 

Πίνακας Αποδεκτών:
κα Εύη Παντελέων, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Εσωτερική Διανομή:
Δήμαρχος.
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.