ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

             
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Κόρινθος, 22 – 02- 2011
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 6749
Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32                                                      
Τ. Κ.: 20100 Κόρινθος                                                                                                                
Πληροφορίες: Αντ.. Σούκουλης & Ε. Δελή                                                                              
Fax: 27410 71700
Τηλ.: 27413 61003-61070      
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.1 του Ν.3852/2010  σας γνωρίζουμε ότι στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 
H διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Καλούνται όλοι οι ανωτέρω φορείς της Τοπικής Κοινωνίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή να ορίσουν εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την 04 Μαρτίου 2011, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Οι ανωτέρω συμμετοχές θα αποστέλλονται στο Δήμο Κορινθίων στη  Διεύθυνση Κολιάτσου 32 , Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27413 61070 Πληροφορίες: Αντώνης Σούκουλης και Έφη Δελή και emaile.deli@korinthos.gr
Ο Δήμαρχος
 
   Αλέξανδρος Πνευματικός