Απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/22/07-02-2011

Αριθμός Πρακτικού 2
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 07.02.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 3644/03.02.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1), ο κ. Γρ. Καρπούζης, κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ. και 8)Τόγιας Σωκρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 22η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση διάθεσης πιστώσεωv», λέγει ότι σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου και θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο
158 του Ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με την περιπτ. δ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού για την απόδοση επιχορήγησης στον Οργανισμό Βρεφονηπιακών και παιδικών Σταθμών Δήμου Κορινθίων, από τα τακτικά έσοδα [ΚΑΠ].
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/3/2011,οι προϋπολογισμοί των Δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εάν δεν έχει ψηφισθεί ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, με εξαίρεση την καταβολή των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.
Το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων του ίδιου τετραψήφιου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2010 όλων των καταργούμενων ΟΤΑ ,όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις τυχόν αναμορφώσεις μέχρι 31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά κωδικό αριθμό το ανώτατο όριο της πίστωσης που μπορεί να διατεθεί ανά μήνα μέχρι την 31/3/2011.
Για το Δήμο μας στον οποίο συνενώνονται οι πέντε Δήμοι: Κορινθίων , Άσσου -Λεχαίου, Σαρωνικού, Τενέας, Σολυγίας.

1.- Στους ΚΑ 00/6712[Απόδοση σε παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς] των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 1.249.650,70 €
Στο Δήμο Ασσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγίας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €
δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋπολογισμών ανέρχεται στο ποσό 1.249.650,70 € Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 104.137,56 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
2.- Στους ΚΑ 00/6223[Κινητή τηλεφωνία ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 17.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 2.400,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 3.500,00 €
δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 24.900,00€.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.075,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα]
3.- Στους ΚΑ 00/6221[Ταχυδρομικά τέλη ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 13.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 16.891,33 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 10.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 8.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 62.891,33 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 5.240,94 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα]
4.- Στους ΚΑ 00/6224 [Λοιπές επικοινωνίες ( εταιρείες ταχυμεταφορών – courier)]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 2.500,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 6.500,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 541,67 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα]
5.- Στους ΚΑ 10/6612 [Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 19.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 45.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 8.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 30.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 117.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 9.750,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
6].- Στους ΚΑ 30/6612 [Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 15.000,00 €.Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.250,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
7.- Στους ΚΑ 10/6613 [Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 8.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 6.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 10.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 39.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.250,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
8.- Στους ΚΑ 30/6613 [Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 12.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 12.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.000,00 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
9.- Στους ΚΑ 10/6614 [Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 8.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 666,66 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
10.- Στους ΚΑ 30/6614 [Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 22.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 22.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.833,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
11.- Στους ΚΑ 10/6654 [Προμήθεια λοιπού υλικού ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 22.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 10.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 8.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 44.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.666,67 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
12.- Στους ΚΑ 30/6654 [Προμήθεια λοιπού υλικού ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 12.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 16.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.333,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
13.- Στους ΚΑ 10/6635 [Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 9.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 9.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 20.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.666,67 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
14.- Στους ΚΑ 20/6635 [Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 9.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 13.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.083,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
15.- Στους ΚΑ 35/6635 [Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 1.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 1.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 83,33 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
16.- Στους ΚΑ 45/6635 [Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 1.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 1.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 83,33 €[ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
17.- Στους ΚΑ 10/6699 [Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 2.355,20 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 2.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 4.355,20 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 362,93 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
18.- Στους ΚΑ 20/6699 [Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 2.338,33 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 15.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 32.338,33 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.694,86 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
19.- Στους ΚΑ 30/6699 [Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 10.056,57 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 5.500,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 15.556,57 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.296,38 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
20.- Στους ΚΑ 35/6699 [Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 249,90 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 249,90 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 20,83 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
21.- Στους ΚΑ 20/6634 [ Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν εως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 36.760,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 4.270,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 15.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 59.030,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 4.919,17 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
22.- Στους ΚΑ 30/6634 [ Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 5.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 416,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
23.- Στους ΚΑ 35/6634 [ Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 3.240,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 3.240,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 270,00 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
24.- Στους ΚΑ 10/6641 [ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 8.500,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 1.700,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 17.200,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.433,33 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
25.- Στους ΚΑ 20/6641 [ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 222.331,93 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 21.200,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 27.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 10.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 26.500,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 307.031,93 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 25.585,99 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
26.- Στους ΚΑ 30/6641 [ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 27.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 36.063,87 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 34.300,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 14.300,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 111.663,87 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 9.305,32 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
27.- Στους ΚΑ 35/6641 [ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 8.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 30.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 8.300,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 46.300,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.858,33 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
28.- Στους ΚΑ 45/6641 [ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 3.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 250,00 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
29.- Στους ΚΑ 10/6643 [ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 5.700,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 6.400,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 10.962,88 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 33.062,88 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.755,24 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
30.- Στους ΚΑ 20/6644 [ Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 49.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 4.783,23 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 53.783,23 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 4.481,94 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
31.- Στους ΚΑ 30/6644 [ Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής.
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 14.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 14.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.166,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
32.- Στους ΚΑ 35/6644 [ Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 6.500,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 1.886,92 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 8.386,92 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 698,91 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
33.- Στους ΚΑ 30/7322.0072 [ Ανάπλαση – Αποπεράτωση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 200.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 200.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 16.666,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
34.- Στους ΚΑ 30/7331.0099 [ Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Κοινοχρήστων χώρων 2010 ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 830.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 830.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 69.166,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
35.- Στους ΚΑ 10/6012 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Οικ. Δ/κών υπηρεσιών ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 35.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 25.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 23.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 4.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 17.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 104.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 8.666,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
36.- Στους ΚΑ 20/6012 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:

Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 130.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 5.000,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 8.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 158.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 13.166,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
37.-Στους ΚΑ 20/6042 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Καθ/τας και Ηλεκτροφωτισμού και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 40.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 40.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 3.333,33 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
38.-Στους ΚΑ 30/6012 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 25.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 3.000,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 25.000,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 1.500,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 54.500,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 4.541,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
39.-Στους ΚΑ 30/6042 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 6.145,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 6.145,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 512,08 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
40.-Στους ΚΑ 35/6012 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 10.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 4.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 14.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.166,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
41.-Στους ΚΑ 35/6042 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 30.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 30.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 2.500,00 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
42.-Στους ΚΑ 45/6012 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 9.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 2.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 11.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 916,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
43.-Στους ΚΑ 45/6042 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 11.500,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 11.500,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 958,33 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
44-Στους ΚΑ 50/6012 [ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 15.000,00 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 15.000,00 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 1.250,00 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
45.-Στους ΚΑ 8111 [ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 208.062,70 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 8.247,89 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 16.363,31 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 7.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 239.673,90 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 19.972,83 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
46-Στους ΚΑ 8112 [ Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 242.120,06 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 1.102,50 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 10.117,50 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 0,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 253.340,06 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 21.111,67 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
47.- Στους ΚΑ 8113 [ Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 100.111,20 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 53.007,51 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 48.137,53 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 201.256,24 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 16.771,35 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
48.-Στους ΚΑ8116[Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 37.180,30 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 3.804,95 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 0,00 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 10.422,88 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 51.408,13 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 4.284,01 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
49.- Στους ΚΑ 8117 [ Λοιπά έξοδα ]των προϋπολογισμών έτους 2010 των πέντε Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις ως εξής:
Στο Δήμο Κορινθίων ποσό 88.154,46 €
Στο Δήμο Άσσου – Λεχαίου ποσό 82.940,84 €
Στο Δήμο Σαρωνικού ποσό 144.861,43 €
Στο Δήμο Σολυγείας ποσό 94.549,11 €
Στο Δήμο Τενέας ποσό 22.000,00 €

δηλαδή το συνολικό ποσό των πέντε προϋ/σμών ανέρχεται στο ποσό του 432.505,84 €.
Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 36.042,15 € [ποσό που αναλογεί ανά μήνα].
Ο νέος Δήμος σύμφωνα με την εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών θα εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει προϋπολογισμό [που θα είναι και το ανώτατο όριο] και συνεπώς θα μπορεί να διαθέσει συνολικά πιστώσεις ύψους:
1. 312.412,68 € [104.137,56€ Χ3 μήνες= 312.412,68 €] από τον ΚΑ 00/6712
2. 6.225,00 € [2.075,00 Χ 3 μήνες = 6.225,00 €] από τον ΚΑ 00/6223

3. 15.722,82 € [ 5.240,94 Χ 3 μήνες = 15.722,82 €] από τον ΚΑ 00/6221
4. 1.625,01 € [541,67 Χ 3 μήνες = 1.625,01 €] Από τον ΚΑ 00/6224
5. 29.250,00 € [ 9.750,00 Χ 3 μήνες= 29.250,00 €] από τον ΚΑ 10/6612
6. 3.750,00 € [1.250,00 Χ 3 μήνες= 3.750,00 € ] από τον ΚΑ 30/6612
7. 9.750,00 € [ 3.250,00 Χ3 μήνες= 9.750,00 €] από τον ΚΑ 10/6613
8. 3.000,00 € [ 1.000,00 Χ 3 μήνες= 3.000,00 € ] από τον ΚΑ 30/6613
9. 1.999,98 € [ 666,66 Χ 3 μήνες= 1.999,98 €] από τον ΚΑ 10/6614
10. 5.499,99 € [ 1.833,33 Χ3 μήνες=5.499,99 €] από τον ΚΑ 30/6614
11. 11.000,01 € [ 3.666,67 Χ3 μήνες= 11.000,01 € ] από τον ΚΑ 10/6654
12. 3.999,99 € [ 1.333,33 Χ 3 μήνες= 3.999,99 €] από τον ΚΑ 30/6654
13. 5.000,01 € [ 1.666,67 Χ 3 μήνες= 5.000,01 €] από τον ΚΑ 10/6635
14. 3.249,99 € [ 1.083,33 Χ 3 μήνες= 3.249,99 €] από τον ΚΑ 20/6635
15. 249,99 € [ 83,33 Χ3 μήνες= 249,99 €] από τον ΚΑ 35/6635
16. 249,99 € [ 83,33 Χ 3 μήνες= 249,99 € ] από τον ΚΑ/45/6635
17. 1.088,79 € [ 362,93 Χ 3 μήνες= 1.088,79 € ] από τον ΚΑ 10/6699
18. 8.084,58 € [ 2.694,86 Χ3 μήνες= 8.084,58 € ] από τον ΚΑ 20/6699
19. 3.889,14 € [ 1.296,38 Χ 3 μήνες= 3.889,14 € ] από τον ΚΑ 30/6699
20. 62,49 € [ 20,83 Χ 3 μήνες= 62,49 € ] από τον ΚΑ 35/6699

21. 14.757,49 € [4.919,16 Χ 3 μήνες= 14.757,48 € ] από τον ΚΑ 20/6634
22. 1.249,98 € [416,67 Χ3 μήνες = 1.249,98 € ] Από τον ΚΑ 30/6634

23. 810,00 € [ 270,00 Χ 3 μήνες= 810,00 € ] από τον ΚΑ 35/6634
24. 4.299,99 € [ 1.433,33 Χ 3 μήνες= 4.299,99 € ] από τον ΚΑ 10/6641
25. 76.757,97 € [25.585,99Χ3 μήνες = 76.757,97 €] από τον ΚΑ 20/6641
26. 27.915,96 € [ 9.305,32Χ 3 μήνες = 27.915,96 € ] από τον ΚΑ 30/6641
27. 11.574,99 € [ 3.858,33 Χ 3 μήνες= 11.574,99 € ] από τον ΚΑ 35/6641
28. 750,00 € [ 250,00 Χ 3 μήνες= 750,00 €] από τον ΚΑ 45/6641
29. 8.265,72 € [ 2.755,24 Χ 3 μήνες= 8.265,72 €] από τον ΚΑ 10/6643
30. 13.445,82 € [ 4.481,94 Χ 3 μήνες= 13.445,82 € ] από τον ΚΑ 20/6644
31. 3.500,01 € [ 1.166,67 Χ 3 μήνες= 3.500,01 € ] από τον ΚΑ 30/6644
32. 2.096,73 € [ 698,91 Χ 3 μήνες= 2.096,73 € ] από τον ΚΑ 35/6644
33. 50.000,01 € [ 16.666,67Χ3 μήνες= 50.000,01 € ] από τον ΚΑ 30/7322.0072
34. 207.500,01 €[ 69.166,67Χ3 μήνες 207.500,01 € ] από τον ΚΑ 30/7331.0099
35. 26.000,01 € [ 8.666,67Χ3 μήνες= 26.000,01 € ] από τον ΚΑ 10/6012
36. 39.500,01 € [13.166,67Χ3 μήνες=39.500,01 € ] από τον ΚΑ 20/6012
37. 9.999,19 € [3.333,33 Χ 3 μήνες= 9.999,99€] από τον ΚΑ 20/6042
38.13.625,01 € [4.541,67 Χ 3 μήνες= 13.625,01 €] από τον ΚΑ 30/6012
39.1.536,24 € [512,08 Χ 3 μήνες =1.536,24€ ] από τον ΚΑ 30/6042
40.3.500,01 € [1.166,67 Χ 3 μήνες= 3.500,01 €] από τον ΚΑ 35/6012
41.7.500,00 € [2.500,00 Χ3 μήνες=7.500,00 €] από τον ΚΑ 35/6042
42.2.750,01 € [916,67 Χ 3 μήνες= 2.750,01 €] από τον ΚΑ 45/6012
43.2.874,99 € [958,33 Χ 3 μήνες= 2.874,99 €] από τον ΚΑ 45/6042
44.3.750,00 € [1.250,00 Χ 3 μήνες= 3.7502,00 €] από τον ΚΑ 50/6012
45. 59.918,49 € [19.972,83 Χ3 μήνες= 59.918,49 € ] Από τον ΚΑ 8111

46. 63.335,01 € [21.111,67Χ 3 μήνες = 63.335,01 € ] Από τον ΚΑ 8112

47. 50.314,05 € [16.771,35Χ3 μήνες = 50.314,05 € ] Από τον ΚΑ 8113

48. 12.852,03 € [4.284,01 Χ 3 μήνες = 12.852,03 €] Από τον ΚΑ 8116

49. 108.126,45 € [36.042,15Χ3 μήνες=108.126,45 € ] Από τον ΚΑ 8117

Οι κωδικοί πιστώσεων από το νούμερο 1 έως και 34 αναπτύσσονται σε αναλυτικότερους λογισμούς ΧΧΧΧ.0001.


Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/2010 και 158 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006, πoυ εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του συνόλου των προϋπολογισμών έτους 2010 των συνενωμένων πλέον δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Τενένας και Σολυγείας ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                        ΠΙΣΤΩΣΗ
00 6712  Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς               312.412,68
00 6223  Κινητή τηλεφωνία                                                                                   6.225,00
00 6221  Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                 15.722,82
00 6224  Λοιπές επικοινωνίες (εταιρείες ταχυμεταφορών – courier)              1.625,01
10 6612  Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                      29.250,00
30 6612  Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                      3.750,00
10 6613  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων         9.750,00
30 6613  Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων         3.000,00
10 6614  Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                                      1.999,98
30 6614  Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου                                                      5.499,99
10 6654  Προμήθεια λοιπού υλικού                                                                     11.000,01
30 6654  Προμήθεια λοιπού υλικού                                                                        3.999,99
10 6635  Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                          5.000,01
20 6635  Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                         3.249,99
35 6635  Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                         249,99
45 6635  Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                         249,99
10 6699  Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                            1.088,79
20 6699  Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                             8.084,58
30 6699  Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                             3.889,14
35 6699  Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                                                62,49
20 6634  Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού                                 14.757,49
30 6634  Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού                                  1.249,98
35 6634  Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού                                   810,00
10 6641  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                       4.299,99
20 6641  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                      76.757,97
30 6641  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                       27.915,96
35 6641  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                       11.574,99
45 6641  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                          750,00
10 6643  Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                                            8.265,72
20 6644  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων                    13.445,82
30 6644  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων                      3.500,01
35 6644  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων                      2.096,73
30 7322.0072  Ανάπλαση – Αποπεράτωση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων               50.000,01
30 7331.0099  Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων Κοινοχρήστων χώρων 2010             207.500,01
10 6012  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Οικ. Δ/κών υπηρεσιών                                                                                                           26.000,01
20 6012  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                                  39.500,01
20 6042  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Καθ/τας και Ηλεκτροφωτισμού και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                           9.999,19
30 6012  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                                    13.625,01
30 6042  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                                    1.536,24
35 6012  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                                    3.500,01
35 6042  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                                    7.500,00
45 6012  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                                    2.750,01
45 6042  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                                    2.874,99
50 6012  Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές                                                                                                                                                    3.750,00
00 8111  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                 59.918,49
00 8112  Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                                       63.335,01
00 8113  Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων                               50.314,05
00 8116  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                             12.852,03
00 8117  Λοιπά έξοδα                                                                                  108.126,45

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/22/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                 Τα Μέλη
                                                                                                      Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                         Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                      Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                      Φόρτης Φώτιος
                                                                                                      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                      Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                      Τόγιας Σωκράτης