Ορισμός τριών (3) αντιπροσώπων για το Σύνδεσμο Προστασίας Κορινθιακού Κόλπου “Ο ΑΡΙΩΝ”

 

                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 61
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o : «Ορισμός τριών (3) αντιπροσώπων για το Σύνδεσμο Προστασίας
                      Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»
 
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος

8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 Απόφαση: 61    O Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με το άρθρο 246 του νέου ΔΚΚ, αλλά και το υπ’ αριθμ .1/21-1-2011 έγγραφο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ» με θέμα «Λήψη απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί συμμετοχής του νέου διευρυμένου δήμου ως Μέλος στο Σ.Π.Ο.Α.Κ. και εκλογής αντιπροσώπων του στο Σύνδεσμο», το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εκλέξει τρεις (3) αντιπροσώπους του Δήμου (Δήμαρχο ή δημοτικούς συμβούλους) για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Συνδέσμου του οποίου ο Δήμος είναι μέλος.
Ο Πρόεδρος   έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος αυτοπροτάθηκε και πρότεινε ως δεύτερο αντιπρόσωπο από την πλειοψηφία τον κ Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο.
Ένας (1) από τους (3) αντιπροσώπους εκλέγεται από τη μειοψηφία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να ορίσει ένα (1) μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.
Ο κ. Γιώτης Κωνσταντίνος πρότεινε τον κ. Μπάκουλη Δημήτριο.
 Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του Δημάρχου, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Επί συνόλου είκοσι πέντε (25) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας ψήφισαν είκοσι πέντε (25) και η πρόταση του Δημάρχου ψηφίστηκε ομόφωνα.
Στη συνέχεια το σύνολο των δεκαπέντε (15) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας ψήφισε για το Δημοτικό Σύμβουλο εκ μέρους της μειοψηφίας. Επί συνόλου δεκαπέντε (15) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας ψήφισαν δεκαπέντε (15) και η πρόταση του κ. Γιώτη ψηφίστηκε ομόφωνα.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Εκλέγει τρεις (3) αντιπροσώπους για το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ», ως εξής:
1)Αλέξανδρος Πνευματικός – Δήμαρχος, 2) Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, από την πλειοψηφία και 3) Μπάκουλης Δημήτριος από την μειοψηφία.
 
Β.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.
 
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 61 / 2011
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ