Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ. Αγ. Βασιλείου και Τ.Δ. Χιλιομοδίου

 

                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 70
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 14ο : «Παράταση προθεσμίας έργου «Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ. Αγ.
                       Βασιλείου (Δερβενάκια) Τ.Δ.Χιλομοδίου (Καστέλι)»
 
 
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
  
  Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλειος -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 70  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.- την αριθμ. 105/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου (Δερβενάκια) – Τ.Δ. Χιλιομοδίου (Καστέλι)» προϋπολογισμού 62.186,24 €
 
2.-την αριθμ. 134/2010απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Τενέας περί καθορισμού όρων δημοπρασίας και διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του παραπάνω έργου
 
3.- την αριθμ. 183/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Τενέας που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 7966/25-8-2010 όμοια της Περ/κής Δ/νσης Κορινθίας, περί επικύρωσης του διαγωνισμού και ανάδειξης ως αναδόχου της Ατομικής Εργοληπτικής Επιχείρησης «Παναγιώτης Ε. Κωτσαντής.»
 
4.- το αριθμ. 6060/29-9-2010 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της Εταιρείας «Παναγιώτης Ε. Κωτσαντής» ποσού, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου (Δερβενάκια) – Τ.Δ. Χιλιομοδίου (Καστέλι)» μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
5. – την αριθμ. πρωτ. 11904/22-12-2010 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
 
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
            << Η ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση «Παναγιώτης Ε. Κωτσαντής» δυνάμει της υπ’ αριθ. 6060 / 2010 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελέτης 105/2010 της ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας.
Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει 29-12-2010..
            Ο ανάδοχος του έργου κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ. 11904/22-12-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τριάντα ημερολογιακές ημέρες λόγω της παρατεταμένης χρονικά απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2010 που κατέστησαν αδύνατη την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Επίσης ο ανάδοχος με την παραπάνω αίτηση ζητεί την έγκριση επιπλέον συνολικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης και για το χρονικό διάστημα που κρίνει η (επιβλέπουσα) υπηρεσία ότι απαιτείται για τη σύνταξη και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου.
Προτείνεται έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο έχει εκτελεστεί σχεδόν στο σύνολό του και εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.(Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) η έγκριση παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα δύο μηνών, δηλαδή μέχρι 28-02-2011 με δικαίωμα αναθεώρησης λόγω του ότι η καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν οφείλεται στον ανάδοχο.
Παρακαλούμε, για την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/18-6-2008) και 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α΄/84) , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, των Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α΄/85) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 218/99 (ΦΕΚ 187 Α΄/1999) , 171/87 και του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει το χρόνο περαίωσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου (Δερβενάκια) – Τ.Δ. Χιλιομοδίου (Καστέλι)» ποσού 44.341,54 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%), εργολαβίας «Παναγιώτης Ε. Κωτσαντής»  που έληγε την 29-12-2010 κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 28-02-2011, με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 70 / 2011.
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ        ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ