Παράταση προθεσμίας έργου “Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 71
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 15ο : «Παράταση προθεσμίας έργου “Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Τοπικών
                      Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων”»
 
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
  
  Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλειος -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 71  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.- την αριθμ. 36/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου «Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 820.000 €
 
2.-την αριθμ. 6/95/17-5-2010απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής περί καθορισμού όρων δημοπρασίας και διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του παραπάνω έργου
 
3.- την αριθμ. 12/201/13-8-2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 7850/24-8-2010 όμοια της Περ/κής Δ/νσης Κορινθίας, περί επικύρωσης του διαγωνισμού και ανάδειξης αναδόχου της Εταιρείας «Μήλιος Αθανάσιος Α.Ε.»
 
4.- το αριθμ. 23876/15-9-2010 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της Εταιρείας «Μήλιος Αθανάσιος Α.Ε.» ποσού 366.763,42 €, για την εκτέλεση του έργου «Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων» μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
 
5.- την αριθμ. 21/347/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων» ποσού 366.763,42 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%).
6. – την αριθμ. πρωτ. 773/14-01-2011 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου τριών μηνών, λόγω δυσχερειών που προέκυψαν από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
 
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
            << Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Μήλιος Αθανάσιος Α.Ε.» δυνάμει της αριθ. πρωτ. 23876/2010 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελέτης 36/2010 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
            Η σύμβαση βάσει της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Διακήρυξης καθόρισε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 16/9/2010 και λήξη την 17/1/2011.
            Με την αριθ. 773/14-1-11 αίτηση ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση προθεσμίας τριών μηνών.
            Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και γίνεται με αναθεώρηση τιμών.
            Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/18-6-2008) και 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α΄/84) , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, των Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α΄/85) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 218/99 (ΦΕΚ 187 Α΄/1999) , 171/87 και του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει το χρόνο περαίωσης του έργου «Πεζοδρόμια και Ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων» ποσού 366.763,42 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%), εργολαβίας ‘’Μήλιος Αθανάσιος Α.Ε.’’ που έληγε την 17-01-2011 κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 17-04-2011, με αναθεώρηση τιμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 71 / 2011.
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ