Έγκριση πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση Λυχναρίου

 

                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 77
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 21o : «Έγκριση πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση Λυχναρίου»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
  
  Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Απόφαση: 77 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του οικείου φακέλου, ως εξής:
 
1.      Την υπ’ αριθμ. 3/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19% θεωρημένη από τις 18-07-2006 από την προϊσταμένη της ΤΥΔΚ,
2.      την υπ’ αριθμ. 3/27/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου,
3.      την υπ’ αριθμ. 6/61/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, που νομιμοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ. 25382/1000/29-05-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτ/σης – Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε.»,
4.      το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5356/01-07-2008 συμφωνητικό εργασιών ποσού 244.537,98 € χωρίς Φ.Π.Α. με συμβατική ημερομηνία περαιώσεως του έργου οκτώ (8) μήνες ητοι μέχρι 07-03-2009, 
5.      την αριθμ. 277/29-12-2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου ποσού 291.000,00 € και το σχετικό 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών,
6.      την υπ΄ αριθμ. 59/17-03-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου στην οποία προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία περαιώσεως η 30-04-2009 με δικαίωμα αναθεώρησης λόγου του ότι η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται στον ανάδοχο,
7.      την υπ΄ αριθμ. 123/16-06-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου στην οποία προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία περαιώσεως η 30-06-2009 με δικαίωμα αναθεώρησης λόγου του ότι η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται στον ανάδοχο,
8.      την αριθμ. 140/07-07-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου ποσού 291.000,00 €,
.- την από 08/02/2011 εισήγηση του επιβλέποντος μηχανικού του εν    θέματι έργου Νικολάου Κακάβα, θεωρημένη από την Προϊστάμενη τμήματος Τεχνικών έργων και Μελετών Χριστίνα Καλαρά, συνοδευόμενη από το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:
 
« Η ανάδοχος Κοινοπραξία ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε.  δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 6356/01-07-2008 συμβάσεως, ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΥΧΝΑΡΙΟΥ» με αριθμ. μελέτης 3/2007 της ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας.
Με την 12004/27-12-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης Ν. Κορινθίας συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 29/12/2010 για την παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο»
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 3,5 και 6 και του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 «κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΥΧΝΑΡΙΟΥ», με αριθμό μελέτης 3/2007 της ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας, προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου έγιναν με οικονομικό και συμφέροντα τρόπο για το Δήμο, το συνολικό ύψος δαπάνης του οποίου ανήλθε στο ποσό των € 280.474,88 με ΦΠΑ 19%.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 77 / 2011 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ