Αίτημα Τοπικού Συμβουλίου, κατοίκων και φορέων Σολομού, για τη μη κατάργηση του Δημοτικού σχολείου

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 57
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 8o:«Αίτημα Τοπικού Συμβουλίου, κατοίκων και φορέων Σολομού, για τη μη κατάργηση του Δημοτικού σχολείου»
                         
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
    
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Άγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε  στο Σώμα να συζητήσει κατά προτεραιότητα το υπ΄ αριθμ. 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης επειδή παρευρίσκονται στην αίθουσα ενδιαφερόμενοι σχετικά με το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την πρόταση του Προέδρου να συζητήσει το ανωτέρω θέμα κατά προτεραιότητα και να αποφασίσει επ’αυτού.  
 
Απόφαση: 57  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το υπ΄αριθμ. Φ2/750/15-2-2011 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο ζητούνται οι απόψεις-προτάσεις του Δήμου Κορινθίων σχετικά με την πρόταση συγχώνευσης του δημοτικού σχολείου Σολομού στο αντίστοιχο σχολείο των Αθικίων.
Παράλληλα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ΄ αριθμ. 11136/Δ4/27-1-2011 έγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας Εύης Χριστοφιλοπούλου με θέμα τις «συνενώσεις- ιδρύσεις σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτους 2011-2012». Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν και υποβληθούν στο Υπουργείο θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητές τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι κτιριακές υποδομές , οι συντηρήσεις, τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και οι μετακινήσεις των μαθητών περιέρχονται πλέον στην αρμοδιότητα των νέων Δήμων.
Για τη διαμόρφωση των προτάσεων θα πρέπει να τηρηθούν:
«Τα κριτήρια συνένωσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.»
Τέλος σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η γνώμη των εκπροσώπων των νέων Δήμων θα συντελέσει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.
Το σχολείο είναι ο πυρήνας της κοινωνικοπολιτισμικής ανάπτυξης με άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη που απολαμβάνει η τοπική κοινωνία.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος:
Δράκος Παναγιώτης: Αυτή την περίοδο αναταραχή επικρατεί στην Α/θμια , αλλά και τη Β/θμια σχολική μονάδα, κυρίως στα μονοθέσια σχολεία. Έχουν γίνει προσπάθειες σ΄ αυτά τα σχολεία να μη τους λείπει τίποτα. Δεν καταλαβαίνω πως προέκυψε αυτό το θέμα χωρίς καμία διαβούλευση. Είναι πολλά τα προβλήματα που θα προκύψουν αν γίνουν δεκτές οι προτάσεις της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Το Δημοτικό Σχολείο Σολομού έχει τριάντα (30) παιδιά. Επίσης πάρα πολλά παιδιά έρχονται σχολείο στη Κόρινθο. Υπάρχει ολοήμερο σχολείο που δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Είμαι αντίθετος στην κατάργηση. Το σχολείο να παραμείνει ανοικτό, όπως είναι σήμερα.
Γιώτης Κων/νος: Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι το θέμα αυτό είναι το κρισιμότερο από όλα τ΄ άλλα. Αυτά τα θέματα με τα σχολεία δημιουργήθηκαν κατόπιν προσταγών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Βρήκε μια Κυβέρνηση που υποκλίνεται σε οποιαδήποτε υπόδειξη. Τα σχολεία κλείνουν για οικονομικούς λόγους. Πρέπει ν΄ αρνηθούμε τη στείρα πολιτική. Αν το Κράτος αρνηθεί να στηρίξει τα σχολεία να στηρίξει ο Δήμος την ύπαρξη και λειτουργία αυτών των σχολείων.
Κασίμης Χαράλαμπος:  Θα συζητήσω με όρους παιδαγωγικούς: Τοποθετούμαι κατά της συγχώνευσης των σχολείων, η οποία θα συμβάλει στην απερήμωση της υπαίθρου και στην πολιτιστική υποβάθμιση. Δεν πρέπεινα συναινέσουμε στην συγχώνευση. Πρέπει να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Ας αφήσουμε τις πολιτικές-κυβερνητικές σκοπιμότητες.
Γιάννου Νικολέττα: Κάποτε πίστευα ότι τα μονοθέσια σχολεία δεν θα βοηθούσαν πολύ. Όμως έχω αλλάξει άποψη και πιστεύω ότι συμβάλλουν στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών ,των χωριών.
Χριστοδουλόπουλος Χρήστος: Το Υπουργείο έχει σχέδιο νόμου που συμπεριλαμβάνει τη μείωση των σχολικών μονάδων για την οικονομία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για να κάνουμε κάποια ενέργεια σαν Δήμος για να την αποτρέψουμε. Από τη στιγμή που δεν μπορεί το Υπουργείο να ορίσει εκπαιδευτή για κάθε δύο παιδιά ανά τάξη, καλλίτερα να δημιουργούνται πολυδάπανα σχολεία και να έχει το παιδί γνώσεις. Ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μειωμένες δυνατότητες.
Παππάς Αντώνιος: Αν υπάρξει διαμαρτυρία να είμαστε προσεκτικοί. Αποκέντρωση στην εκπαίδευση- υποχρηματοδότηση – έλλειψη πόρων στους Δήμους. Αυτό για μένα   είναι μίγμα επικίνδυνο. Είναι λάθος να συνδέσουμε οποιοδήποτε ζήτημα με πολιτικές. Να καταδικάσουμε την πολιτική που λέει σας εκχωρούμε αρμοδιότητες στο Δήμο χωρίς πόρους. Να εκδοθεί ψήφισμα.
Πούρος Γεώργιος: Ποτέ δεν ήμουν υπέρμαχος που μένουν σχολεία μονοθέσια – διθέσια. Είναι θέμα κόστους κοινωνικού. Η εκπαίδευση που παρέχεται σε μονοθέσια δεν είναι ίδια με πολυθέσια. Κρίσεις για συγχωνεύσεις σχολείων γινόταν κάθε χρόνο. Ότι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια αυτά γίνονται και τώρα. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.  Απόψεις μπορεί να εκφράσει. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και της Α/θμιας Εκπαίδευσης.  
Λέκκας Πέτρος: Είναι θέμα που αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Προσπάθησε η μείζων αντιπολίτευση να μας πει ότι φταίει  το Μνημόνιο. ‘Εχω ν΄ αναφέρω ότι πολλοί μεγάλοι καθηγητές, επιστήμονες έχουν βγει από μονοθέσια σχολεία. Πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι είμαστε κατά της κατάργησης που προτείνει η Α/θμια Εκπαίδευση.
Κορδώσης Χρήστος: Να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τα σχολεία. Δυστυχώς είναι λυπηρό για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση στα ζητήματά της να δίδονται τα σχολεία χωρίς πόρους.
Δασκαλοπούλου Σοφία: Η Κίνηση Πολιτών ψηφίζει όχι στην κατάργηση του συγκεκριμένου σχολείου. Όλες οι δημοτικές παρατάξεις μιλάμε για τις περιοχές της περιφέρειας ότι πρέπει να δώσουμε όλο μας το βάρος για να αναπτυχθούν. Το κλείσιμο των σχολείων και η μεταφορά των μαθητών σε άλλα σχολεία κοντινών χωριών υπονομεύει οποιαδήποτε πολιτική βούληση του Δήμου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Η κατάργηση έχει επιπτώσεις σε θέσεις εργασίας. Να έχουμε πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται Δημόσιο Σχολείο.
Χασικίδης Χρήστος:  Δεν μπορούμε να μιλάμε να κλείσει το ολοήμερο σχολείο του Σολομού. Βέβαια δεν έχει λειτουργήσει ποτέ ως ολοήμερο. Σαν Δημοτική Αρχή διαθέσαμε και συνεχίσουμε να διαθέτουμε χρήματα για τα σχολεία. Υπάρχει το απαιτούμενο έμψυχο υλικό για τη λειτουργία του σχολείου σε κάθε χωριό. Δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε αυτό που πάει να συμβεί.
Κωνσταντογιάννης Βασίλειος: Το Σεπτέμβριο θα γίνουν συγχωνεύσεις στην Α/θμια, Β/θμια και την Γ/θμια εκπαίδευση. Βρισκόμαστε σε κύμα συγχωνεύσεων που δεν συμβαίνει μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα γίνονται για εξοικονόμηση πόρων. Συμφωνώ με τον κ. Χριστοδουλόπουλο ότι δεν έχουμε να κάνουμε πολλά.
Δήμαρχος: Άκουσα όλους. Η μειοψηφία προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες στο Μνημόνιο και Κυβερνητική υπακοή. Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζεται στους νόμους 1566/85 και 1966/91 και τις Υπουργικές αποφάσεις του 2006 που κυβερνούσε όχι η σημερινή Κυβέρνηση. Εμείς έχουμε υποχρέωση ν΄ αποδείξουμε ότι οικονομία δεν θα προκύψει. Επιπλέον θα προκύψουν  έξοδα μεταφοράς των μαθητών. Το κόστος των σχολείων το έχει επωμισθεί ο Δήμος τα τελευταία χρόνια, που δαπανά πολλά χρήματα και οι χρηματοδοτήσεις είναι μηδαμινές. Πρέπει με επιχειρήματα να πούμε τι πρέπει να γίνει. Να βρούμε συμμάχους σε επίπεδο Βουλευτών. Ο αγώνας πρέπει να είναι αυτοδιοικητικός. Θα τον δώσουμε και αλλού εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβουμε απόφαση αιτιολογημένη αντίδρασης στην προτεινόμενη κατάργηση.
            Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το από 31-1-2011 ψήφισμα διαμαρτυρίας του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σολομού, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3θέσιου Δημοτικού Σχολείου, του Ιερέα και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, του Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου Σολομού, του Πολιτιστικού Συλλόγου Σολομού, του ΚΑΠΗ και των κατοίκων του Σολομού, με το οποίο δηλώνουν ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετοι σε τυχόν μεταφορά του Δημοτικού Σχολείου Σολομού και συγχώνευσή του με το Σχολείο Αθικίων, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε αποξένωση, υπέρμετρη ταλαιπωρία μικρών μαθητών με αρνητική επίδραση στην επίδοσή τους, ψυχολογική φόρτιση γονέων – μαθητών και ερήμωση της τοπικής κοινωνίας.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση της Α/θμιας Εκπαίδευσης  και την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αγγελοκάστρου, μετά από εισήγηση του κ. Δημάρχου και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.  
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
(και με την ψήφο του Προέδρου του Τοπικού  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σολομού )
 
1.- Δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Σολομού και τη συγχώνευσή του στο αντίστοιχο σχολείο των Αθικίων, από την επομένη σχολική χρονιά 2011-2012 για τους πιο κάτω λόγους , εκφράζοντας παράλληλα την αντίδραση του Δήμου Κορινθίων σε περίπτωση που η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εμμείνει στην πρόταση αυτή:
 
Το Δημοτικό Σχολείο έχει ήδη 30 μαθητές σε όλες τις τάξεις , αριθμός ικανός για να παραχθεί ικανοποιητικότατο  εκπαιδευτικό έργο, ενώ παράλληλα οι γονείς και οι μαθητές του 3θέσιου Δημοτικού Σχολείου έχουν αξιολογήσει ήδη θετικό το παραχθέν έργο.
 
 Η απόσταση από τα Αθίκια  είναι 16 χιλιόμετρα με επιστροφή, γεγονός που θα επιβαρύνει αφενός τους μαθητές με την απώλεια σημαντικού χρόνου, ο οποίος θα μπορούσε ν΄ αξιοποιηθεί για εκπαιδευτική μάθηση, είτε εντός του σχολείου Σολομού, είτε με μελέτη στα σπίτια των μαθητών.
 
– Η τυχόν μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο, πέραν των προβλημάτων επικινδυνότητας επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών επί της επαρχιακής οδού Κορίνθου-Άργους,  θα επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο Κορινθίων και κατ΄ επέκταση τους δημότες όλου του Δήμου μας, με την καταβολή εξ ιδίων δημοτικών πόρων των εξόδων μεταφοράς.
 
– Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει την καταβολή τόσο των λειτουργικών εξόδων, όσο και των εξόδων συντήρησης και επισκευής του δημοτικού σχολείου Σολομού, όπως άλλωστε πράττει τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια, εφόσον η Α/θμια Εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας θεωρούν ότι με την κατάργηση του σχολικού συγκροτήματος αυτού θα εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι.
 
Δεν τίθεται θέμα επίσης εξοικονόμησης πόρων από την κατάργηση του 3/θέσιου αυτού σχολείου από τις μισθοδοσίες των εκπαιδευτικών, αφού θα χρειαστεί ν΄ αυξηθούν οι αντίστοιχες θέσεις εκπαιδευτικών στα Αθίκια.
 
Το χωριό του Σολομού θα μαραζώσει δημογραφικά, αφού οι γονείς θ΄ αναγκαστούν να βρουν άλλους τρόπους εκπαιδευτικής μάθησης και πιθανής μετεγκατάστασης οικογενειακά σε άλλα αστικά κέντρα , κατά κύριο λόγο στην πρωτεύουσα την Κόρινθο.
 
2.- Ζητά από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης να μην επιμείνει στην πρόταση αυτή, σε διαφορετική περίπτωση ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης να μην υιοθετήσει την άποψη αυτή.
Τελικά, το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ιδιαίτερα η κα Υπουργός να ικανοποιήσει το αίτημά μας αυτό, το οποίο αποτελεί ομόθυμη απαίτηση της Τοπικής Κοινότητας Σολομού, των γονέων και κηδεμόνων, των φορέων και όλων των κατοίκων αυτού του χωριού.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 57/ 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ