Αίτημα Τοπικού Συμβουλίου και κατοίκων Στεφανίου για μη κατάργηση του δημοτικού σχολείου

<p>&#160;</p> <div> <div><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </b></span></div> <div><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</b></span></div> <div><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ </b></span></div> <div><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160;&#160; ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ</b> </span></div> <div style=”line-height: 12pt; text-autospace: ideograph-numeric; punctuation-wrap: hanging”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”><b>ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 59</b></span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”><b>(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)</b></span></div> <div><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 6pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>ΘΕΜΑ 10ο</u>: «</b><b>Αίτημα Τοπικού Συμβουλίου και κατοίκων Στεφανίου για μη &#160;</b></span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 6pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </b><b>κατάργηση του δημοτικού σχολείου<i>» </i></b></span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </b></span></div> <div style=”text-indent: 36pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160; </b>Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την&#160;<b><u>22 – 02 – 2011</u> </b>ημέρα <b>Τρίτη</b> και ώρα <b>19:00,</b> ύστερα&#160;από την αριθμ. <b><u>5860/18.02.2011 </u></b>πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 &#160;§ 1 του Ν. 3852/2010</span></div> <div style=”text-indent: 36pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι&#160;(40) κι&#160;έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,&#160;σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”text-indent: 36pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u></b></span><span style=”font-size: larger”><u><br clear=”all” /> </u></span></div> </div> <div> <ol type=”1″ style=”margin-top: 0cm”> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Χασικίδης Χρήστος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Μελέτης Χρήστος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Καμπούρης Χαράλαμπος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Περόγαμβρος&#160;Μιχάλης</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Χατζής Μιχάλης</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Παππάς Αντώνης</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Δράκος Παναγιώτης</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Σταματάκης Μάριος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Φαρμάκης Γεώργιος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Καμπάς Νικόλαος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Τζαναβάρας Δημήτριος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Λέκκας Πέτρος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Γκερζελής Ιωάννης</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Οικονόμου Γεώργιος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Φόρτης Φώτης</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Λέκκα Σοφία</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Βατουσιάδης Νικόλαος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Κεφάλας Σταύρος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Παρτσινέβελος Κων/νος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Λαμπρινός Παναγιώτης</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Φιλιππακόπουλος Γεώργιος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Χριστοδουλόπουλος Χρήστος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Κολοκούρης Νικόλαος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Γιώτης Κων/νος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Τόγιας Σωκράτης</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Μπάκουλης Δημήτριος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Κωνσταντογιάννης Βασίλειος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Κορδώσης&#160;Χρήστος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Πούρος&#160;Γεώργιος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Γιάννου Νικολέττα</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Ρούκης Βασίλειος </span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Ζαχαριάς Σπυρίδων</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Τσάκωνας Γεώργιος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Κασίμης Χαράλαμπος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Δασκαλοπούλου Σοφία</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Αθανασάκος Θωμάς</span></li> </ol> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span><span style=”font-size: larger”>&#160;&#160;&#160; <b><u>ΑΠΟΝΤΕΣ&#160;</u></b></span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 1.&#160;Καρπούζης Γρηγόριος</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2). </span></div> </div> <div style=”text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u></b></span></div> <ol type=”1″ style=”margin-top: 0cm”> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος </span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος</span></li> </ol> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>8.<span style=”font: 7pt ‘Times New Roman'”>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>Κορδώση Ευγενία – Κλένια</span></div> <ol type=”1″ start=”9″ style=”margin-top: 0cm”> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια </span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο</span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος </span></li> <li style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></li> </ol> <div style=”text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span></div> <div style=”text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προτείνει τη συζήτηση κατά προτεραιότητα του 10<sup>ου </sup>θέματος της ημερήσιας διάταξης επειδή παρευρίσκονται στην αίθουσα ενδιαφερόμενοι σχετικά με&#160;το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την πρόταση του Προέδρου να συζητήσει το ανωτέρω θέμα κατά προτεραιότητα και να αποφασίσει επ’αυτού.&#160;&#160; </span></div> <div style=”text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Απόφαση</u>: 59&#160;&#160;</b>Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10<sup>ο&#160;</sup>θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη</span><span style=”font-size: larger”>&#160;των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου&#160;το υπ΄αριθμ. Φ2/750/15-2-2011 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο ζητούνται οι απόψεις-προτάσεις του Δήμου Κορινθίων σχετικά με την πρόταση <u>συγχώνευσης του δημοτικού σχολείου Στεφανίου στο σχολείο της Κλένιας</u>. </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Παράλληλα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ΄ αριθμ. 11136/Δ4/27-1-2011 έγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας Εύης Χριστοφιλοπούλου με θέμα τις «συνενώσεις- ιδρύσεις&#160;σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτους 2011-2012».&#160;Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό<u> οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν και υποβληθούν στο Υπουργείο θα αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής</u><b>, </b>με τις γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητές τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι κτιριακές υποδομές , οι συντηρήσεις, τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και οι μετακινήσεις των μαθητών περιέρχονται πλέον στην αρμοδιότητα των νέων Δήμων. </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Για τη διαμόρφωση των προτάσεων θα πρέπει να τηρηθούν: </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>«Τα κριτήρια συνένωσης είναι οι κτιριακές υποδομές-εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισμού στο σχολείο μετακίνησης. Επιπλέον εκτιμάται η χιλιομετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.»</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>Τέλος σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η γνώμη των εκπροσώπων των νέων Δήμων θα συντελέσει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. </b></span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Το σχολείο είναι ο πυρήνας της κοινωνικοπολιτισμικής ανάπτυξης με άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη που απολαμβάνει η τοπική κοινωνία.</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος: </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Δράκος Παναγιώτης:</u></b>&#160;Αυτή την περίοδο αναταραχή επικρατεί στην Α/θμια , αλλά και τη Β/θμια σχολική μονάδα, κυρίως στα μονοθέσια σχολεία. Έχουν γίνει προσπάθειες σ΄ αυτά τα σχολεία να μη τους λείπει τίποτα.&#160;Δεν καταλαβαίνω πως προέκυψε αυτό το θέμα χωρίς καμία διαβούλευση. Είναι πολλά τα προβλήματα που θα προκύψουν αν γίνουν δεκτές οι προτάσεις της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Στο Στεφάνι έχουν γίνει προσπάθειες αναβάθμισης του σχολείου και εμπλουτισμού του με σύγχρονα όργανα διδασκαλίας. Είμαι αντίθετος στην κατάργηση. Το σχολείο να παραμείνει ανοικτό, όπως είναι σήμερα. </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Γιώτης Κων/νος:</u></b> Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι το θέμα αυτό είναι το κρισιμότερο από όλα τ΄ άλλα. Αυτά τα θέματα με τα σχολεία δημιουργήθηκαν κατόπιν προσταγών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Βρήκε μια Κυβέρνηση που υποκλίνεται σε οποιαδήποτε υπόδειξη. Τα σχολεία κλείνουν για οικονομικούς λόγους. Πρέπει ν΄ αρνηθούμε τη στείρα πολιτική.&#160;Αν το Κράτος αρνηθεί να στηρίξει τα σχολεία να στηρίξει ο Δήμος την ύπαρξη και λειτουργία αυτών των σχολείων.</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Κασίμης Χαράλαμπος:</u>&#160;</b>Θα συζητήσω με όρους παιδαγωγικούς: Τοποθετούμαι κατά της συγχώνευσης των σχολείων, η οποία θα συμβάλει&#160;στην απερήμωση της υπαίθρου και στην πολιτιστική υποβάθμιση. Δεν πρέπεινα συναινέσουμε στην συγχώνευση. Πρέπει να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Ας αφήσουμε τις πολιτικές-κυβερνητικές σκοπιμότητες.</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Γιάννου Νικολέττα:</u></b> Κάποτε πίστευα ότι τα μονοθέσια σχολεία δεν θα βοηθούσαν πολύ. Όμως έχω αλλάξει άποψη και πιστεύω ότι συμβάλλουν στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των χωριών. </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Χριστοδουλόπουλος Χρήστος:</u></b> Το Υπουργείο έχει σχέδιο νόμου που συμπεριλαμβάνει τη μείωση των σχολικών μονάδων για την οικονομία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για να κάνουμε κάποια ενέργεια σαν Δήμος για να την αποτρέψουμε. Από τη στιγμή που δεν μπορεί το Υπουργείο να ορίσει εκπαιδευτή για κάθε δύο παιδιά ανά τάξη, καλλίτερα να δημιουργούνται πολυδάπανα σχολεία και να έχει το παιδί γνώσεις. Ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μειωμένες δυνατότητες.</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Παππάς Αντώνιος:</u></b> Αν υπάρξει διαμαρτυρία να είμαστε προσεκτικοί. Αποκέντρωση στην εκπαίδευση- υποχρηματοδότηση – έλλειψη πόρων στους Δήμους. Αυτό για μένα&#160;&#160; είναι μίγμα επικίνδυνο. Είναι λάθος να συνδέσουμε οποιοδήποτε ζήτημα με πολιτικές. Να καταδικάσουμε την πολιτική που λέει σας εκχωρούμε αρμοδιότητες στο Δήμο χωρίς πόρους. Να εκδοθεί ψήφισμα. </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Πούρος Γεώργιος:</u></b> Ποτέ δεν ήμουν υπέρμαχος που μένουν σχολεία μονοθέσια – διθέσια. Είναι θέμα κόστους κοινωνικού. Η εκπαίδευση που παρέχεται σε μονοθέσια δεν είναι ίδια με πολυθέσια. Κρίσεις για συγχωνεύσεις σχολείων γινόταν κάθε χρόνο. Ότι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια αυτά γίνονται και τώρα. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. &#160;Απόψεις μπορεί να εκφράσει. Είναι&#160;ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας&#160;και της Α/θμιας Εκπαίδευσης.&#160;</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Λέκκας Πέτρος:</u></b>&#160;Είναι θέμα που αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Προσπάθησε η μείζων&#160;αντιπολίτευση να μας πει ότι φταίει&#160;το Μνημόνιο. ‘Εχω ν΄ αναφέρω ότι πολλοί μεγάλοι καθηγητές, επιστήμονες έχουν βγει από μονοθέσια σχολεία. Πρέπει να πάρουμε&#160;απόφαση ότι είμαστε κατά της κατάργησης που προτείνει η Α/θμια Εκπαίδευση. </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Κορδώσης Χρήστος:</u></b> Να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τα σχολεία. Δυστυχώς είναι λυπηρό για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση στα ζητήματά της να δίδονται τα σχολεία χωρίς πόρους. </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Δασκαλοπούλου Σοφία:</u></b> Η Κίνηση Πολιτών ψηφίζει όχι στην κατάργηση του συγκεκριμένου σχολείου. Όλες οι δημοτικές&#160;παρατάξεις μιλάμε για τις περιοχές της περιφέρειας ότι πρέπει να δώσουμε όλο μας το βάρος για να αναπτυχθούν. Το κλείσιμο των σχολείων και η μεταφορά των μαθητών σε άλλα σχολεία κοντινών χωριών υπονομεύει οποιαδήποτε πολιτική βούληση του Δήμου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Η κατάργηση έχει επιπτώσεις σε θέσεις εργασίας. Να έχουμε πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό που λέγεται Δημόσιο Σχολείο.</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Χασικίδης Χρήστος:</u></b>&#160;Δεν μπορούμε να μιλάμε να κλείσει το σχολείο. Σαν Δημοτική Αρχή διαθέσαμε και συνεχίσουμε να διαθέτουμε χρήματα για τα σχολεία. Υπάρχει το απαιτούμενο έμψυχο υλικό για τη λειτουργία του σχολείου σε κάθε χωριό. Το σχολείο του Στεφανίου επεκτάθηκε με έμψυχο υλικό και εξοπλισμό. Δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε αυτό που πάει να συμβεί. </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Κωνσταντογιάννης Βασίλειος:</u></b> Το Σεπτέμβριο θα γίνουν συγχωνεύσεις στην Α/θμια, Β/θμια και την Γ/θμια εκπαίδευση. Βρισκόμαστε σε κύμα συγχωνεύσεων που δεν συμβαίνει μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλα γίνονται για εξοικονόμηση πόρων. Συμφωνώ με τον κ. Χριστοδουλόπουλο ότι δεν έχουμε να κάνουμε πολλά. </span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b><u>Δήμαρχος:</u></b> Άκουσα όλους. Η μειοψηφία προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες στο Μνημόνιο και Κυβερνητική υπακοή.&#160;Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζεται στους νόμους 1566/85 και 1966/91 και τις Υπουργικές αποφάσεις του 2006 που κυβερνούσε όχι η σημερινή Κυβέρνηση. Εμείς έχουμε υποχρέωση ν΄ αποδείξουμε ότι οικονομία δεν θα προκύψει. Επιπλέον θα προκύψουν&#160;έξοδα μεταφοράς των μαθητών. Το κόστος των σχολείων το έχει επωμισθεί ο Δήμος τα τελευταία χρόνια, που δαπανά πολλά χρήματα και οι χρηματοδοτήσεις είναι μηδαμινές. Πρέπει με επιχειρήματα να πούμε τι πρέπει να γίνει. Να βρούμε συμμάχους σε επίπεδο Βουλευτών. Ο αγώνας πρέπει να είναι αυτοδιοικητικός. Θα τον δώσουμε και αλλού εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβουμε απόφαση αιτιολογημένης αντίδρασης στην προτεινόμενη κατάργηση. </span></div> <div style=”text-indent: 36pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Τέλος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου με την οποία ομόφωνα ζητούν τη μη καταργηση του δημοτικού σχολείου Στεφανίου επειδή επιτελείται άριστο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο με όλες τις ειδικότητες του σχολείου. Μαζί με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών και το αίτημα των κατοίκων του Στεφανίου που ζητούν τη μη συγχώνευση του δημοτικού σχολείου τους.</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του&#160;την πρόταση της Α/θμιας Εκπαίδευσης&#160;και την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Στεφανίου, με το αίτημα των γονέων των μαθητών μετά από εισήγηση του κ. Δημάρχου και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.&#160;</span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”text-align: center”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span><span style=”font-size: larger”><b>ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ</b></span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>(και με την ψήφο του Προέδρου του Τοπικού&#160;Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου)</b></span></div> <div style=”text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>1.-</b> Δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Στεφανίου και τη συγχώνευσή του στο σχολείο της Κλένιας, από την επομένη σχολική χρονιά 2011-2012 για τους πιο κάτω λόγους , εκφράζοντας παράλληλα την αντίδραση του Δήμου Κορινθίων σε περίπτωση που η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εμμείνει στην πρόταση αυτή: </span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>–</b> Το Δημοτικό Σχολείο έχει ήδη 12 μαθητές σε όλες τις τάξεις , αριθμός ικανός για να παραχθεί ικανοποιητικό εκπαιδευτικό έργο, ενώ παράλληλα οι γονείς και οι μαθητές έχουν αξιολογήσει ήδη θετικό το παραχθέν έργο. </span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>– </b>&#160;Η απόσταση από την Κλένια είναι αρκετά μεγάλη (22 χιλιόμετρα με επιστροφή), γεγονός που θα επιβαρύνει αφενός τους μαθητές με την απώλεια σημαντικού χρόνου, ο οποίος θα μπορούσε ν΄ αξιοποιηθεί για εκπαιδευτική μάθηση είτε εντός του σχολείου Στεφανίου είτε με μελέτη στα σπίτια των μαθητών. </span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>–</b> Το Στεφάνι είναι από τα πλέον ορεινά χωριά του Δήμου Κορινθίων και δυσπρόσιτα, με οδικό δίκτυο, το οποίο δεν είναι στην καλύτερη επιθυμητή κατάσταση ενώ οι συχνές χιονοπτώσεις τη χειμερινή περίοδο καθιστούν την οδική πρόσβαση απροσπέλαστη.</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>–&#160;</b>Η τυχόν μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο, πέραν των άλλων προβλημάτων, θα επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο Κορινθίων και κατ΄ επέκταση τους δημότες όλου του Δήμου μας, με την καταβολή εξ ιδίων δημοτικών πόρων των εξόδων μεταφοράς. </span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>–&#160;</b>Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει την καταβολή τόσο των λειτουργικών εξόδων, όσο και των εξόδων συντήρησης και επισκευής του δημοτικού σχολείου Στεφανίου, εφόσον η Α/θμια Εκπαίδευση και το Υπουργείο Παιδείας θεωρούν ότι με την κατάργηση του σχολικού συγκροτήματος αυτού θα εξοικονομηθούν οικονομικοί πόροι. </span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>– </b>Δεν τίθεται θέμα επίσης εξοικονόμησης πόρων από την κατάργηση του σχολείου αυτού από τη μισθοδοσία ενός δασκάλου, αφού ήδη με την πρόταση της Α/θμιας εκπαίδευσης προτείνεται η αύξηση του δημοτικού σχολείου Κλένιας σε 6τάξιο (αύξηση κατά δύο δασκάλους)</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;– </b>Το χωριό του Στεφανίου θα μαραζώσει δημογραφικά, αφού οι γονείς θ΄ αναγκαστούν να βρουν άλλους τρόπους εκπαιδευτικής μάθησης και πιθανής μετεγκατάστασης οικογενειακά σε άλλα αστικά κέντρα, κατά κύριο λόγο στην πρωτεύουσα την Κόρινθο. </span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”><b>2.-</b> Ζητά από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης να μην επιμείνει στην πρόταση αυτή, σε διαφορετική περίπτωση ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης να μην υιοθετήσει την άποψη αυτή.</span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Τελικά, το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ιδιαίτερα η κα Υπουργός να ικανοποιήσει το αίτημά μας αυτό, το οποίο αποτελεί ομόθυμη απαίτηση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου, των γονέων και κηδεμόνων, των φορέων και όλων των κατοίκων αυτού του ορεινού χωριού. </span></div> <div style=”margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: 18pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div style=”text-indent: 36pt; line-height: normal; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται&#160;όπως ο Νόμος ορίζει. </span></div> <div style=”text-indent: 36pt; text-align: justify”><span style=”font-size: larger”>Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό&#160;<b><u>5 / 59 / 2011</u> .</b></span></div> <div style=”text-indent: 36pt”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span></div> <div><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span></div> <div><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ο&#160;&#160;&#160;&#160; Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Η&#160;&#160; Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ΤΑ&#160;&#160; ΜΕΛΗ</b></span></div> <div><span style=”font-size: larger”><b>&#160;&#160;&#160;&#160; ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ</b></span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”>&#160;</span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”>Ακριβές Απόσπασμα</span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”>Κόρινθος, 28-02-2011</span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”>O Πρόεδρος του Δ.Σ.</span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span></div> <div align=”center”><span style=”font-size: larger”><b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ</b></span></div> <div><span style=”font-size: larger”><b>&#160;</b></span></div>