Ορισμός μελών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου

 

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 60
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 1o : «Ορισμός μελών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου»
                         
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
  
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Απόφαση: 60 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α) την αριθμ. 436/14-12-1999 απόφαση του Συμβουλίου , που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 20.254/23-12-1999 όμοια της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης –Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου στο Δήμο.
β) το αριθμ. 201/01 Π.Δ. (ΦΕΚ 159/Α΄/16-7-2001) περί σύστασης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων»
γ) την αριθμ. 44/8-2-2002 εκ νέου απόφαση του Συμβουλίου, περί ορισμού μελών του Δ/κου Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.
δ) το αριθμ. πρωτ. 19.662/20.12.2001 έγγραφο του Γ.Γ.Π.Π, που μας κοινοποιήθηκε με το αριθμ. 2797/4.3.2002 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης-Δ/σης Ν. Κορινθίας, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να ασκήσει οποιαδήποτε αρμοδιότητα μέχρι ολοκλήρωσης ενεργειών του ΥΕΝ.
ε) την υπ΄ αριθμ. 23654/εγκ.18/13-5-05 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό η υπ΄ αριθμ. 108/05 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία μετά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων κρατικών λιμενικών ταμείων, τα αντίστοιχα δημοτικά λιμενικά ταμεία μπορεί να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ακόμη και εάν δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. περί κατάργησης του υφιστάμενου (κρατικού) λιμενικού ταμείου. Τούτο με την προϋπόθεση ότι έχει συντρέξει ο διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου και είναι δυνατή η υποκατάσταση του νέου νομικού προσώπου στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του κρατικού λιμενικού Ταμείου.
– Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι είχε επαφές ο ίδιος στο Υπουργείου Εσωτερικών και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα από την αποδοχή της γνωμοδότησης από το εν λόγω Υπουργείο το 2005 μέχρι και σήμερα. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ενεργήσει άμεσα για τη λειτουργία του δημοτικού λιμενικού ταμείου, όπως έχει συμβεί και με πλήθη άλλων δημοτικών λιμενικών ταμείων σε όλη την Ελλάδα.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε: Παρόλο που έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, εν τούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει. Επειδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί θα απευθυνθούμε στο αρμόδιο Υπουργείο και θα ζητήσουμε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του πιο πάνω Ν.Π.
Γι΄ αυτό το λόγο σήμερα πρέπει να ορίσουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του Ν. 3463/06 και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99. Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, επειδή τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε, δύο (2) από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και ένας εκπρόσωπος από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου. Στη Διοίκηση του πιο πάνω Ν.Π μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου (άρθρο 244 Ν. 3463/06).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος από πλευράς πλειοψηφίας πρότεινε ως τακτικά μέλη τους κ.κ. 1) Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, 2) Λέκκα Σοφία, 3) Παππά Αντώνη, 4) Φαρμάκη Γεώργιο , 5) Σταματάκη Μάριο αναπληρούμενοι από τους κ.κ.: 1) Χριστοδουλόπουλο Χρήστο 2) Οικονόμου Γεώργιο 3) Χατζή Μιχαήλ 4) Κεφάλα Σταύρο και 5) Μελέτη Χρήστο.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο τακτικά και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για τη σύνθεση του Ν.Π. 
Ο κ. Γιώτης Κωνσταντίνος  πρότεινε ως τακτικά μέλη την κα Γιάννου Νικολέττα και τον κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα και αναπληρωματικά τον κ. Δημήτριο Μπάκουλη και τον κ. Χρήστο Κορδώση.
Ο κ. Κασίμης Χαράλαμπος πρότεινε ως τακτικό μέλος τον κ. Βασίλειο Μιχαλόπουλο.  
Από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της μειοψηφίας προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Την πρόταση του κ. Γιώτη ψήφισαν δώδεκα (12) Δημοτικοί Σύμβουλοι {1) Σωκράτης Τόγιας, 2) Νικολέττα Γιάννου, 3) Σπύρος Ζαχαριάς, 4) Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 6) Βασίλειος Ρούκης, 7) Γεώργιος Τσάκωνας, 8) Γεώργιος Πούρος, 9) Χρήστος Κορδώσης, 10) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 11)Δημήτριος Μπάκουλης και 12) Κων/νος Γιώτης}  και
Την πρόταση του κ. Κασίμη ψήφισαν τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι [1) Σοφία Δασκαλοπούλου, 2) Θωμάς Αθανασάκος και 3) Χαράλαμπος Κασίμης] και   συνεπώς προτείνονται ως υποψήφια μέλη για το Δ.Σ. οι 1) Γιάννου Νικολέττα και 2) Ζαχαριάς Σπυρίδων με αναπληρωτές τους 1)Μπάκουλη Δημήτριο και  2) Κορδώση Χρήστο.
 
Μετά ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την παραπάνω  διαμορφούμενη πρόταση, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα
 
Ο Πρόεδρος μετά από τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται αυτοδίκαια ο Δήμαρχος Κορινθίων, άρθρο 240 § 1 Ν. 3463/2006 και στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να εκλέξει, μεταξύ των μελών που ορίσθηκαν, τον Αντιπρόεδρο.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ομόφωνα Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του πιο πάνω νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Φαρμάκης.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω διαλαμβανόμενα και τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με τη ψήφο του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου)
 
Ορίζει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», ως εξής:
 
1.- Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από   
     τον κ. Γεώργιο Οικονόμου Δημοτικό Σύμβουλο
2.- Λέκκα Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρούμενη από τον κ. Μιχαήλ Χατζή,
     Δημοτικό Σύμβουλο.
3.- Ο εκάστοτε Λιμενάρχης Κορίνθου, αναπληρούμενος από τον νόμιμο
     αναπληρωτή του.
4.-Παππάς Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Χρήστο Μελέτη,
     Δημοτικό Σύμβουλο.
5.- Φαρμάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος,  ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από
     τον κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο.
6.- Σταματάκης Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Σταύρο  
     Κεφάλα, Δημοτικό Σύμβουλο.
7.- Γιάννου Νικολέττα Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρούμενη από τον Δημήτριο
     Μπάκουλη,  Δημοτικό Σύμβουλο.
8.- Ζαχαριάς Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Χρήστο
      Κορδώση, Δημοτικό Σύμβουλο.
9.- Μπαζιωτόπουλος Λεωνίδας, εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
     Κορίνθου,  αναπληρούμενος από την κ Βλαχοπούλου Μαρία
 
Η θητεία των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 60 / 2011 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 2-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ