Επικύρωση των αριθμ. 111/2007 και 48/2008 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού

 

                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 65
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 6o : «Επικύρωση των αριθμ. 111/2007 και 48/2008 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού, για την ανέγερση Γενικού Καταστήματος Κράτησης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη».
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Απόφαση: 65 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 58870/03-02-2011 έγγραφο της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που έχει αναφέρει τα κατωτέρω:
«Κύριε Δήμαρχε,
Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει δρομολογήσει ένα σημαντικό έργο για την περιοχή σας, με φορέα υλοποίησης την «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και τη συνεργασία του πρώην Δήμου Σαρωνικού Κορινθίας, ο οποίος πλέον υπάγεται στον Δήμο Κορινθίων.
Πρόκειται για τη ανέγερση του Νέου Γενικού Καταστήματος Κράτησης «Αττική ΙΙ» στον Άγιο Ιωάννη Κορινθίας.
Το κατάστημα αυτό θα είναι 800 θέσεων κρατουμένων (2 φυλακές των 400 θέσεων) και θα ενσωματώσει την σημερινή φυλακή Κορίνθου, η οποία μελλοντικά θα καταργηθεί, ενώ παράλληλα θα καλύπτει και τμήμα των αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, σε ιδιαίτερες πτέρυγες του Καταστήματος.
Με την υπ΄ αριθμ. 111/2007 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού έχει γνωματεύσει θετικά για την παραχώρηση έκτασης στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την υλοποίηση του έργου αυτού.
Με την υπ΄ αριθμ. 13/2008 (ΦΕΚ 194 Α/17-8-2007) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, παραχωρήθηκε στο  ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. η ανωτέρω έκταση.
Με την υπ΄ αριθμ. 48/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, παραχωρήθηκαν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. δύο ακόμη θύλακοι εντός της προηγούμενης έκτασης, ιδιοκτησίας του Δήμου Σαρωνικού.
Επειδή η διαδικασία υπογραφής των συμβολαίων δεν ολοκληρώθηκε πριν την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης), απαιτείται επικύρωση της απόφασης αυτής, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Νέου Διευρυμένου Δήμου Κορίνθου, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπογραφή των συμβολαίων.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ενημέρωση και για την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων υποδομής, που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης.
Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες σας και για τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό σας Συμβούλιο».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου κ. Στέφη Αναστάσιο που είπε ότι, το θέμα το φυλακών συζητείται εδώ και δέκα πέντε χρόνια. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή έλυσε το ιδιοκτησιακό θέμα με την παραχώρηση Δημοτικής έκτασης.  Αυτή τη στιγμή παρακαλώ το Δήμαρχο να δει το θέμα από κοντά  μαζί με τους βουλευτές, ώστε το έργο να ξεκινήσει σύντομα. Συμφωνώ με την επικύρωση των αποφάσεων.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
            (και με την ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου)
 
            Επικυρώνει τις 111/2007  και 48/2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπογραφή των συμβολαίων για την παραχώρηση έκτασης 17.093,13 τ.μ.  στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
            Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπογραφές των σχετικών εγγράφων και συμβολαίων  για την ολοκλήρωση της παραχώρησης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 65 / 2011 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ