Παράταση προθεσμίας έργου

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 72
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 16ο: «Παράταση προθεσμίας έργου “Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός
                      πεζοδρομίων Δήμου Κορινθίων”»
 
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
  
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλειος -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 72  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.      την υπ’ αριθμ. 12/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων Δ. Κορινθίων», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%,
2.      την υπ’ αριθμ. 4/43/11-03-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διακήρυξης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.      τα από 14-04-2009 και 08-05-2009 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.      την υπ’ αριθμ. 8/117/11-05-2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4838/22-05-2009 όμοια της Δ/νσης Τ.Α. – Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί επικύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και ανακήρυξης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινού μειοδότη,
5.      την υπ’ αριθμ. 271/2009 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ε.Σ., με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης του έργου,
6.      την υπ’ αριθμ. 17/200/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία ανακήρυξε οριστικό μειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε.», 
7.      το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21823/2009 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 1.879.093,57 €, 
8.      την υπ’ αριθμ. 5/96/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου,
9.      την υπ’ αριθμ. 16/271/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου,
10. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1652/21-01-2001 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΤΕ» περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου.
11. την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Η εταιρεία “ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε.” δυνάμει της υπ’ αριθμ. 21823/2009 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 12/2009 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Η παράταση προθεσμίας του έργου λήγει 25-01-2011.
Ο ανάδοχος του έργου κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ. 1652/21-01-2011 αίτησή του ζήτησε παράταση μέχρι 25-05-2011 έως ότου ολοκληρωθεί η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της εγκεκριμένης με τον 2ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ , 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
Προτείνεται ή έγκριση παράτασης προθεσμίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, δηλαδή μέχρι 25-05-2011.
Παρακαλούμε για την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/18-6-2008) και 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α΄/84) , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, των Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α΄/85) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 218/99 (ΦΕΚ 187 Α΄/1999) , 171/87 και του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει το συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ποσού2.516.174,60 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εργολαβίας «ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε.»που λήγει στις 25-01-2011 κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 25-05-2011 με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 72 / 2011.
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ