Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου οδοποιία Ξυλοκέριζας 2010

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 75
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 19o : «Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου οδοποιία Ξυλοκέριζας 2010».
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
  
  Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Απόφαση: 75 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του οικείου φακέλου, ως εξής:
1.- την αριθμ. 10/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Ξυλοκέριζας 2010» προϋ/σμού 200.000 €
 
2.- την αριθμ. 4/43/2-3-2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής , περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του εν θέματι έργου
 
3.- την αριθμ. 5/72/14-4-2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για ακύρωση της πιο πάνω δημοπρασίας και επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.
 
4.- την αριθμ. 9/156/19-7-2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 6811/22-7-2010 όμοια της Περιφερειακής Δ/νσης, περί επικύρωσης του διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος υπέρ του κ. Παναγιώτη Δασκαλόπουλου
 
5.- το υπ΄αριθμ. πρωτ. 21014/12-08-2010 συμφωνητικό ποσού 131.375,96 €, μεταξύ του Δήμου και του κ. Παν. Δασκαλόπουλου για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Ξυλοκέριζας 2010» μέχρι 12/11/2010.
 
6.- την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29311/4-11-2010 αίτηση του ανάδοχου Παν. Δασκαλόπουλου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 1,5 μήνα , δηλαδή μέχρι 31-12-2010, λόγω καιρικών συνθηκών και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου, για την απορρόφηση της δαπάνης των απρόβλεπτων
 
7.- Την αριθμ. 21/346/8-12-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου ποσού 131.375,96 €€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 
8.- το 2ο ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Ξυλοκέριζας 2010» ποσού 131.375,96 € και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις.
             
            Στη συνέχεια o Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε., δυνάμει της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 21014/2010 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 2010» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 10/2010 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων.
Η σύμβαση βάσει της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Διακήρυξης καθόρισε προθεσμία τριών (3) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 12/08/2010 και λήξη 12/11/2010. Με την 21/346/8-12-2010 απόφαση ορίστηκε νέα προθεσμία έως 31/12/2010.   Ο εν λόγω 2ος ΑΠΕ δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το συμφωνητικό, είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις.
Παρακαλούμε για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
Εγκρίνει  το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 2010» ποσού 131.375,96 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), εργολαβίας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Δ.Ε», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθ. 10/2010 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Κων/νο Σενή, Πολιτικό – Μηχανικό Τ.Ε.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 75 / 2011 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ