Μίσθωση γεωτρήσεων στο Σαρωνικό

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 80
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 24o : «Μίσθωση γεωτρήσεων στο Σαρωνικό».
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι      
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Απόφαση: 80 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Περόγαμβρου Μιχαήλ που έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού έχει συνολικά 5.297 κατοίκους (σύμφωνα με τη απογραφή πληθυσμού 2001) που κατά τους θερινούς μήνες υπερδιπλασιάζεται. Δεδομένου του προβλήματος λειψυδρίας και αδυναμίας των δημοτικών γεωτρήσεων να ανταπεξέλθουν στις υδρευτικές ανάγκες του πληθυσμού, εισηγούμαστε, ως απαραίτητη, την μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων για το έτος 2011 στις δημοτικές κοινότητες ως κατωτέρω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΙΚΙΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ
ΑΘΙΚΙΑ
15.000
ΑΛΑΜΑΝΟ
15.000
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ
ΝΤΡΑΣΣΑ
25.000
ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ
85.000

 Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την μίσθωση των γεωτρήσεων».
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι, όπως γνωρίζετε υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα λειψυδρίας στις Δημοτικές Κοινότητες Αθικίων και Γαλατακίου, το οποίο προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υδρευτικές ανάγκες των δημοτών μας.
 Οι δημοτικές γεωτρήσεις αποδεδειγμένα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να μισθώσουμε ιδιωτικές γεωτρήσεις στις Δημοτικές Κοινότητες Αθικίων και  Γαλατακίου, για την άμεση κάλυψη των επειγουσών αναγκών υδροδότησης των οικισμών  Αθικίων, Αλαμάνου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων και Λουτρών Ωρ. Ελένης,  Κάτω Αλμυρής και Ντράσσας της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου.
             
Οι εν λόγω γεωτρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο υπάρχον υδρευτικό δίκτυο ώστε να μην προβεί ο Δήμος σε επιπλέον δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης.
 
            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, προκειμένου να μισθώνουν οι Δήμοι ακίνητα, που ανήκουν σε τρίτους, πρέπει να γίνεται δημοπρασία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από την Οικονομική επιτροπή.
           
              Προκειμένου να γίνει η μίσθωση των γεωτρήσεων πρέπει να  προβλεφθούν πιστώσεις στου αντίστοιχους κωδικούς του υπό σύνταξη πρου/σμού οικονομικού έτους 2011 ως κατωτέρω:
α) ποσό 9.000,00 € για μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αθικίων,
β) ποσό 9.000,00 € για μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αλαμάνου,
γ) ποσό 15.000,00 € για μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικ. Ντράσσας, και
δ) ποσό 50.000,00 € για την μίσθωση γεωτρήσεων για τους οικισμούς Λουτρών Ωρ. Ελένης και Αλμυρής.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, του Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την αναγκαιότητα μίσθωσης  γεωτρήσεων για κάλυψη των αναγκών υδροδότησης α) των οικισμών Αθικίων και Αλαμάνου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων και β) των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης, Αλμυρής και Ντράσσας της  Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου.
 
Οι εν λόγω γεωτρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο υπάρχον υδρευτικό δίκτυο ώστε να μην προβεί ο Δήμος σε επιπλέον δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης.
 
            Η μίσθωση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, με  δημοπρασία, οι όροι της οποίας θα καθορισθούν  από την Οικονομική  Επιτροπή.
 
Η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα των υπό μίσθωση γεωτρήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που αποτελείται: 1) Από τον δημοτικό σύμβουλο και Αντιδήμαρχο κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο (ΑΔΣ 29/12-1-2011), 2) από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων και Γαλατακίου αντίστοιχα και 3) από Μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, που θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου.
             
Δεσμεύεται να προβλεφθούν πιστώσεις στου αντίστοιχους κωδικούς του υπό σύνταξη πρου-σμού οικονομικού έτους 2011 ως κατωτέρω:
α) ποσό 9.000,00 € για μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αθικίων,
β) ποσό 9.000,00 € για μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικισμό Αλαμάνου,
γ) ποσό 15.000,00 € για μίσθωση γεωτρήσεων για τον οικ. Ντράσσας, και
δ) ποσό 50.000,00 € για την μίσθωση γεωτρήσεων για τους οικισμούς Λουτρών Ωρ. Ελένης και Αλμυρής.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 80 / 2011 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-02-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ