ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κόρινθος, 4-3-2011 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 8491                    
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      ΠΡΟΣ
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                Τ… …………………….   
                ΠΛΗΡ.:                                                                          Δημοτικό Σύμβουλο
                ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068                                                                                                                                                        
 
:

                                                                                                                                                                Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 08-03-2011   ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 

 
1.      Σύσταση Σχολικής επιτροπής σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
2.      Σύσταση Σχολικής επιτροπής σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
3.      Συγχώνευση των δύο Δημοτικών Ανωνύμων Εταιρειών Κατασκευής Έργων (ΔΑΚΕΚ) και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΕΚΑΑΠ) Δήμου Κορινθίων
4.     Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Κορινθίων
5.     Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
6.     Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Κατασκευής Έργων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Κορινθίων
7.     Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου ΔΕΥΑΚ
8.      Αίτημα επιστροφής των Κούρων της Τενέας και έκθεσης στο Μουσείο της      Αρχαίας Κορίνθου.
9.      Έγκριση της 121/10 απόφασης Διοικ. Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ περί       καθορισμού τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης.
10. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την       καταβολή των προνοιακών επιδομάτων
11.Μίσθωση ακινήτου στο Σπαθοβούνι για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου
12.Καθορισμός ωρών εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου όλες τις ημέρες      του μήνα
13.Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αναπλάσεις πλατειών στο       Τ.Δ. Εξαμιλίων»
14.Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
15.Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων ήμη και εξέτασης αιτήσεων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
16. Αίτηση της ΠΕΛΑΝ Α.Ε. για την περισυλλογή και ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
   17. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ