Απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/6/2011

 Αριθμός Πρακτικού 2
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Της 25.02.2011


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10,00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 6412/21.02.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-
Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Ι. Γκεζερλής) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.-
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Χρ. Μελέτης, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεώργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Π. Λέκκας, 6)Βασ. Ρούκης, 7)Θ. Αθανασάκος και 8)Νικ. Γιάννου.-

Aπόφαση 6η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων» και λέγει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006, η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, θέτει δε υπόψη της σχετική εισήγηση, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : « Άδειες λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ έτους 2011»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της :
1. ΛΙΟΠΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Ανδρέα, για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στο κατάστημά της ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ που λειτουργεί επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους στην Τοπ. Κοινότητα Αγ. Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων,

που ζητά άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημά της για το έτος 2011 και παρακαλώ να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ν’ αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του εδαφίου κβ της παρ. 1 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90Α).

Με την υπ’ αριθμ. 230/18-01-2011 βεβαίωση το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας δεν έχει αντίρρηση για χρήση ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στο ανωτέρω καταστήματα, υπό τις εξής προϋποθέσεις :
α) Τα ηχεία να είναι εντός του κατ/τος.
β) Ο παραγόμενος ήχος να μην υπερβαίνει τα 80 Db εντός του κατ/τος και τα 35 Db εκτός αυτού.
γ) Κατά τη χρήση των μουσικών οργάνων οι πόρτες και τα παράθυρα θα παραμένουν κλειστά. Η μεταφορά των ηχείων σε υπαίθριο χώρο απαγορεύεται.
δ) Η μουσική δεν θα λειτουργεί πέραν των εκάστοτε ισχυουσών ωρών λειτουργίας μουσικών οργάνων.
ε] Τυχόν μετατροπή του κατ/τος από στεγασμένο σε υπαίθριο ή το άνοιγμα της στέγης, παραθύρων κλπ. απαγορεύεται.

Σαν αρμοδία υπάλληλος για την έκδοση της ανωτέρω αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων, σας γνωρίζω ότι εκτός από τη βεβαίωση του Τμήματος Υγείας , η ανωτέρω καταστηματάρχης έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. την άδεια της ΑΕΠΙ, φωτοτυπία της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τός τους , δημοτική ενημερότητα, καθώς και το παράβολο των 75 €.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.2218/94, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 41 παρ.1, εδαφ. κβ του Ν.2218/94
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2011 στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπό τις εξής προϋποθέσεις: α)τα ηχεία να είναι εντός του κατ/τος, β)ο παραγόμενος ήχος να μην υπερβαίνει τα 80 Db εντός του κατ/τος και τα 35 Db εκτός αυτού, γ)κατά τη χρήση των μουσικών οργάνων οι πόρτες και τα παράθυρα θα παραμένουν κλειστά, η μεταφορά δε των ηχείων σε υπαίθριο χώρο απαγορεύεται, δ)η μουσική δεν θα λειτουργεί πέραν των εκάστοτε ισχυουσών ωρών λειτουργίας μουσικών οργάνων και ε)απαγορεύεται τυχόν μετατροπή του κατ/τος από στεγασμένο σε υπαίθριο ή το άνοιγμα της στέγης, παραθύρων κ.λπ.:
1. Στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων της ΛΙΟΠΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Ανδρέα για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή εγχόρδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα σύμφωνα με την αριθμ. 230/2011 βεβαίωση του Τμ. Υγείας Περ. Ενότ. Κορινθίας.- Το εν λόγω κατάστημα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τυχόν παράταση του ωραρίου μουσικής όπως αναφέρεται στην αριθμ. 230/2010 βεβαίωση του Τμημ. Υγείας Περ. Ενότ. Κορινθίας.-
Η ανωτέρω άδεια ισχύει μέχρι 31.12.2011.-
………………………………………………………………………………………………………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/6/2011.-
Ο Πρόεδρος                                                                             Τα Μέλη
                                                                                                  Χρ. Μελέτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                      Π. Λαμπρινός
                                                                                                  Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                                  Π. Λέκκας
                                                                                                  Β. Ρούκης
                                                                                                  Θ. Αθανασάκος
                                                                                                  Ν. Γιάννου