Απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/9/2011

 Αριθμός Πρακτικού 2
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Της 25.02.2011

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10,00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 6412/21.02.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Ι. Γκεζερλής) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.-
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Χρ. Μελέτης, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεώργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Π. Λέκκας, 6) Βασ. Ρούκης, 7)Θ. Αθανασάκος και 8)Νικ. Γιάννου.-

Απόφαση 9η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση επί αιτήσεως – αναφοράς της κ. Χριστίνας Α. Ψωμά σχετικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Αγγιστριώτης Ζαχαρίας & Σία Ε.Ε.» και θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικό ιστορικό της αρμόδιας υπηρεσίας για τα καταστήματα, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : “ ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ”


1] Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων με το αριθμ. 22/263/30.11.2009 πρακτικό της, χορήγησε προέγκριση καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΜΠΑΡ στην εταιρεία με την επωνυμία “ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” στην οδό Ερμού 39 (εντός στοάς) στην Κόρινθο.
2] Η Υπηρεσία μας χορήγησε στο ανωτέρω κατ/μα την αριθμ. 12456/21-5-2010 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας σύμφωνα με την αριθμ. 1818/19.05.2010 γνωμάτευση του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
3] Η Υπηρεσία μας χορήγησε την αριθμ. 13589/4-6-2010 πράξη προσδιορισμού καθισμάτων σύμφωνα με την αριθμ. 1963/01-06-2010 γνωμάτευση του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
4] Η Υπηρεσία μας χορήγησε την αριθμ. 16290/21-6-2010 άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων σύμφωνα με την αριθμ. 1952/27-05-2010 γνωμάτευση του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
5] Η κα Ψωμά Χριστίνα με την από 02/11/2010αίτηση-αναφορά της ζητάει την ανάκληση των ανωτέρω αδειών.
6] Την 26/11/2010 η Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε με θέμα τον ορισμό δικηγόρου για την εν λόγω υπόθεση και με το αριθμ. 22/321/2010 πρακτικό της όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο του τον κ. Πίκουλα Παναγιώτη με εντολή να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ως άνω υπόθεση. Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση η κα Ψωμά Χριστίνα κατέθεσε Υπόμνημα ενώπιον της Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων με το αίτημα την ανάκληση των υπό επανεξέταση αποφάσεων.
7] Την 28-01-2011 ο κ. Πίκουλας κατέθεσε την Διατύπωση της γνώμης του αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαβάζει στα Μέλη την διατύπωση γνώμης του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κ. Πίκουλα σχετικά με το θέμα, σύμφωνα με την οποία οι υπ΄ αριθμ. 13589/04-06-2010 πράξη προσδιορισμού αριθμού και χώρου τραπεζοκαθισμάτων και υπ΄ αριθμ. 16290/21-06-2010 άδεια μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» επί της οδού Ερμού 39, έχουν εκδοθεί συννόμως και νομοτύπως από το Δήμο Κορινθίων.- Επιπλέον, η αξίωση – απαίτηση της αναφερούσης – καταγγελούσης κ. Ψωμά για την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 13589/04-06-2010 πράξης προσδιορισμού αριθμού και χώρου τραπεζοκαθισμάτων τυγχάνει επιπλέον κατά πάντα και καταχρηστική, διότι πρώτον η αναφέρουσα και καταγγέλουσα, ως μισθώτρια του αναφερόμενου στην από 02-11-2010 αίτηση – αναφορά αυτής γραφείου, επιχειρεί και μόνο χρήση αυτού και συγκεκριμένα επαγγελματική και δεν δύναται ως μισθώτρια αυτού να επικαλεστεί άπαντα τα ανήκοντα στον ιδιοκτήτη αυτού και εκμισθωτή αυτής δικαιώματα εξ αυτού του γραφείου οριζόντιας ιδιοκτησίας επί εκείνου του εσωτερικού ισογείου ακαλύπτου χώρου – αιθρίου της εν λόγω πολυκατοικίας, ούτε και γίνεται αναφορά, ούτε μνεία στο συναφθέν από 01-02-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως του γραφείου, που βρίσκεται στην εν λόγω πολυκατοικία, μεταξύ της κ. Ψωμά ως μισθώτριας και του ιδιοκτήτη ως εκμισθωτή του μισθίου γραφείου, για παραχώρηση στη μισθώτρια και εκείνων των, ως άνω αναφερομένων, λοιπών δικαιωμάτων αυτού, πέραν της χρήσεως αυτού. Δεύτερον, από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών των οριζόντιων ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας αυτής έχει εκφραστεί εγγράφως με υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86 η προβλεπόμενη συναίνεση της πλειοψηφίας αυτών με ποσοστό 714,55 τοις χιλίοις επί του συνόλου των ψήφων αυτών, για να διενεργεί χρήση με τραπεζοκαθίσματα η ανωτέρω εταιρεία του αιθρίου χώρου της εν λόγω πολυκατοικίας.- Επίσης, η κ. Ψωμά εσφαλμένα και μη σύννομα αξιώνει και απαιτεί την ύπαρξη ή εγκατάσταση εκείνης της προβλεπόμενης ειδικής ηχομόνωσης των κλειστών κέντρων διασκεδάσεως και για το εν λόγω κατάστημα, που δεν επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία εντός αυτού του προβλεπόμενου στερεοφωνικού μουσικού συγκροτήματος μικρής ισχύος και του οποίου είναι επιτρεπτή η χρήση εντός του εν λόγω καταστήματος, σύμφωνα με την χορηγηθείσα στην ως άνω εταιρεία άδεια μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών. Κάθε δε παραβίαση εκ μέρους της εταιρείας «ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» των προϋποθέσεων και των όρων της αριθμ. 16290/21-06-2010 άδειας μουσικών οργάνων με παράταση του ωραρίου λειτουργίας αυτών, θα εξετάζεται ξεχωριστά από τις αρμόδιες αρχές και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις όταν και όποτε προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαβάζει επίσης στα Μέλη νέο υπόμνημα της κ. Ψωμά, το οποίο κατέθεσε στο Δήμο πριν την παρούσα συνεδρίαση, και με το οποίο εν ολίγοις ζητά εκ νέου την ανάκληση των αδειών ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εντός του αιθρίου της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται το εν λόγω κατάστημα, μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του εν λόγω καταστήματος, εκθέτοντας και πάλι τους λόγους στους οποίους στηρίζει το ανωτέρω αίτημά της και για τους οποίους γνωμοδότησε ως άνω ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω σχετικά στοιχεία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την αίτηση – αναφορά της κ. Χριστίνας Ψωμά περί ανακλήσεως των υπ΄ αριθμ. 13589/04-06-2010 πράξης προσδιορισμού αριθμού και χώρου τραπεζοκαθισμάτων και υπ΄ αριθμ. 16290/21-06-2010 άδειας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» επί της οδού Ερμού 39, διότι οι ως άνω αναφερόμενες άδειες έχουν εκδοθεί συννόμως και νομοτύπως από το Δήμο Κορινθίων.
………………………………………………………………………………………………………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/9/2011.-

Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη
                                                                                                   Χ. Μελέτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                       Π. Λαμπρινός 
                                                                                                   Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                                   Π. Λέκκας 
                                                                                                   Β. Ρούκης
                                                                                                   Θ. Αθανασάκος
                                                                                                   Ν. Γιάννου