Απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/8/2011

 Αριθμός Πρακτικού 2
Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Της 25.02.2011

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Χρήστο Μελέτη, 3)Παναγιώτη Λαμπρινό, 4)Γεώργιο Φιλιππακόπουλο, 5)Πέτρο Λέκκα, 6)Ιωάννη Γκεζερλή, 7)Βασίλειο Ρούκη, 8)Θωμά Αθανασάκο και 9)Νικολέτα Γιάννου, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10,00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 6412/21.02.2011, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-

Στη συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Ι. Γκεζερλής) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.-
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Χρ. Μελέτης, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Γεώργ. Φιλιππακόπουλος, 5)Π. Λέκκας, 6) Βασ. Ρούκης, 7)Θ. Αθανασάκος και 8)Νικ. Γιάννου.-


Απόφαση 8η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος» και θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετική εισήγηση που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : « ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙAΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »

ΣΧΕΤ. : 1] Το υπ’ αριθμ. 328/21-01-2011 έγγραφο του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του (1) το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας, βεβαίωσε παράβαση σε βάρος της “Μ.ΥΦΑΝΤΗΣ Ε.Π.Ε.” , Ιδιοκτήτρια ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ στην οδό Αν. Παπανδρέου 90 (πρώην Λ. Κορίνθου) .

Ειδικότερα μας γνωστοποιήθηκε, ότι σε γενόμενο έλεγχο, την 30-122010, διαπιστώθηκε να λειτουργεί και ως πρατήριο τυροκομικών προϊόντων, πρατήριο κατεψυγμένων προϊόντων (αλιεύματα) και παντοπωλείο, τροποποιώντας ουσιωδώς τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας του καταστήματος.

Με το αριθμ. 1951/28-01-2011 έγγραφο, η Υπηρεσία μας ενημέρωσε και κοινοποίησε στον ενδιαφερόμενο την βεβαίωση της παράβασης.

Με την από 02/02/2011 αίτησή του ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε αίτημα για αντικατάσταση της αριθμ. 712/2671/3α/8-9-1976 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Υφαντή Ιωάννη του Μιχαήλ που του χορήγησε η Δ/νση Χωροφυλακής Κορινθίας, λόγω ανάπτυξης νέας δραστηριότητας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 10551/2007 καθώς και λόγω σύσταση της εταιρείας “Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΠΕ” σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 10551/2007.

Με το αριθμ. 4710/11-2-2011 έγγραφο η Υπηρεσία μας διαβίβασε το αίτημα του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας ζητώντας τη σύμφωνη γνώμη του προκειμένου η Υπηρεσία μας να χορηγήσει την αιτούμενη άδεια. Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας δεν έχει απαντήσει στο ερώτημά μας μέχρι σήμερα.

Κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμαι την ανάκληση της αριθμ. 712/2671/3α/8-9-1976 αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω κατ/τος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2307/95 καθώς και την παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 .-

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγείται την αναβολή της συζήτησης του θέματος, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να έχει η Επιτροπή μια περισσότερο ολοκληρωμένη γνώμη.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τη σχετική εισήγηση, καθώς και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ της εταιρείας «Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ε.Π.Ε.» προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να σχηματίσει η Επιτροπή μια περισσότερο εμπεριστατωμένη άποψη.
………………………………………………………………………………………………………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/7/2011.-

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη
                                                                                                              Χ. Μελέτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                                 Π. Λαμπρινός 
                                                                                                              Γ. Φιλιππακόπουλος
                                                                                                              Π. Λέκκας 
                                                                                                              Β. Ρούκης
                                                                                                              Θ. Αθανασάκος
                                                                                                              Ν. Γιάννου

Leave a Comment