Απόφαση υπ΄ αριθμ. 3/31/2011

 Αριθμός Πρακτικού 3
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 25.02.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 6238/21.02.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκρ. και 9)Καρπούζης Γρ..

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως ως κατεπείγοντος του θέματος «Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων», διότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επείγουσα, καθώς τα οχήματα του Δήμου, απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργων κ.λπ. δεν μπορούν να κινηθούν αφού έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα, γεγονός που προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ως άνω θέματος προ ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 31η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 1ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 5/82/22-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναθέσεων προμηθειών καυσίμων, ανταλλακτικών κ.λπ. (ΕΚΠΟΤΑ) για κατεπείγοντες λόγους, σύμφωνα με την οποία επιλέγεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το διάστημα από 01-01-2011 έως και 31-03-2011, λόγω της κατεπείγουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψή τους για την εύρυθμη λειτουργία του νέου Δήμου, και το γεγονός ότι οι συμβάσεις προμήθειας των παραπάνω έχουν λήξει την 31/12/2010. Στη συνέχεια, θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 1/2011 μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (2011)» προϋπολογισμού 98.000,00€, η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Ζαφειρόπουλο Χρήστο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., κι έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Περόγαμβρο Σπύρο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., καθώς και την σχετική συνοδευτική της μελέτης εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στους Δήμους που προέρχονται από συγχώνευση λόγω Καλλικράτη, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους Ανοιχτούς ή Κλειστούς Διαγωνισμούς, γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά επείγουσα και τα οχήματα του Δήμου, τα απορριμματοφόρα, τα Μηχανήματα Έργου κ.λπ. δεν μπορούν να κινηθούν αφού έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα, δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση και η κατάσταση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε την υπ΄ αριθμ. 01/24-02-2011 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (2011)» ύψους 98.000,00€.

Ακολούθως θέτει υπόψη της Επιτροπής την προσφορά της πρατηριούχου υγρών καυσίμων Σοφίας Αθ. Δασκαλοπούλου, η οποία προσφέρει καύσιμα στο Δήμο με την μέση τιμή μηνός από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής προσφορών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της κ. Σοφίας Αθ. Δασκαλοπούλου καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική της προσφορά δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της μελέτης κι ως εκ τούτου προτείνεται η κατακύρωση της προμήθειας των καυσίμων του Δήμου στην πρατηριούχο κ. Σοφία Αθ. Δασκαλοπούλου.

Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την υπ΄ αριθμ. 5/82/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 1/2011 μελέτη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, την από 24-02-2011 προσφορά της Σοφίας Αθ. Δασκαλοπούλου, το από 24-02-2011 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής κι αξιολόγησης προσφορών του άρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010, της περ. γ4 της παρ. 3 του άρθρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ, των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 23 και της παρ. 3 του άρθρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ, της παρ. 1δ του άρθρ. 72 του ν. 3852/10, καθώς και τη γνωμ. ΝΣΚ αρ. 164/2007, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως και 31-03-2011, στην πρατηριούχο υγρών καυσίμων κ. Σοφία Αθ. Δασκαλοπούλου, σύμφωνα με την αριθμ. 1/2011 σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας προϋπολογισμού 98.000,00€, τα οποία (καύσιμα και λιπαντικά) θα χρεώνονται στο Δήμο με την μέση τιμή μηνός που ορίζεται επισήμως από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσης.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/31/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                                 Τα Μέλη
                                                                                                       Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                           Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                       Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                       Φόρτης Φώτιος
                                                                                                       Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                       Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                       Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                       Καρπούζης Γρηγόριος