ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

“ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ”, που εδρεύει στην Κό­ρινθο, για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Προκηρύσσεται η χορήγηση υποτροφιών σε απόρους και άριστους στην επίδοση και το ήθος Κορίνθιους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαί­δευσης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, σύμφωνα με τον οργανι­σμό του Ιδρύματος (ΦΕΚ 165/21-3-1991, τεύχ. Β’).
1. Η χορήγηση υποτροφιών αφορά πρωτοετείς φοιτητές   επιτυχόντες
σε σχολές της   Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις Γενικές εξετάσεις
του έτους 2010  και φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από
το έτος που βρίσκονται κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011,
οι οποίοι ε-
χουν ήδη περατώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματά τους (Α’ και Β’ εξα­-
μήνου) του Ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.
Οι πρωτοετείς φοιτητέςλαμβάνουν υποτροφίες με βάση την επιτυχία τους κατά τις Γενικές εξετάσεις, οι δευτεροετείς φοιτητές με βάση την επί­δοση τους στα μαθήματα του Α’ έτους σπουδών, οι τριτοετείς με βάση την επίδοση τους στα μαθήματα του Β’ έτους, οι τεταρτοετείς με βάση την επί­δοση τους στα μαθήματα του Γ’ έτους κ.λ.π.
        1. Θα χορηγηθούν εικοσι μία (21) υποτροφίες, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και όροι του οργανισμού του Ιδρύματος, με απόφαση του Δ.Σ
         2. Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι φοιτητές   και των δύο φύλων που
συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Είναι απόφοιτοι Λυκείου Κορίνθου, β) Είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Κορίνθου τόσο οι δικαιούχοι όσον και ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς τους, γ) Είναι μέλη οικονομικά αδύνατης οικογένειας, δ) Είναι άριστοι στο ήθος και στη μάθηση.
4. Οι επιθυμούντες να ζητήσουν τη χορήγηση υποτροφίας πρέπει να
υποβάλλουν μέσα σε  τριάντα (30) ημέρες μετά τη σχετική προκήρυξη και πρόσκληση του Ιδρύματος, που θα δημοσιευθεί στο τοπικό τύπο τα πιο κάτω δικαιολογητικά :
α) Πιστοποιητικό του Δήμου Κορινθίωναπό το οποίο να προκύ­πτει ότι ο υποψήφιος και ένας τουλάχιστον των γονέων του είναι δημό­τες Κορίνθου.
β) Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Κορίνθου.
γ)  εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. του οικονομικού έτους 2010.
         δ) Επικυρωμένο από την Δ.Ο.Υ. αντίγραφο του εντύπου Ε 9 του υπο­ψηφίου και των γονέων του.
        ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι η ποινική κατάσταση δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού ως δημοσίου υπαλ­λήλου.
       στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία για τις σπουδές αυτές.
ζ) Για τους πρωτοετείς φοιτητές αποδεικτικά επιτυχίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και
η) Για τους υπόλοιπους φοιτητές, βεβαίωση σπουδών της οικείαςσχολής, από την οποία να προκύ­πτει ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα μαθήματα τους (και των δύο ε­ξαμήνων) κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
5.Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφωνθα γίνει χωρίς διαγω­νισμό, με αιτιολογημένη απόφαση τουΔιοικητικού Συμβουλίου του Ι­δρύματος.
       6. Το ύψος της υποτροφίας για κάθε μήνα θα ανέρχεται σε € 150 (εκατόν πενήντα) και συνολικά Χ 9 μήνες= € 1.350 (χίλια τριακόσια πενήντα).
         7. Η διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας θα είναι για ένα ακαδημαϊ­κό έτος.
Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Εφη Δελή, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Κορίνθου, 2ος όροφος, τηλ/νο 2741-361003.
        
         Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία των Αθηνών.
 
                                                
 
                                                                  Κόρινθος   14 Ιανουαρίου 2010
 
 
 
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
 
          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       ΝΙΚ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                     
              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ