Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Τραπεζών

                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 84
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 28ο: «Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Τραπεζών για  συνεργασία με το Δήμο»
 
                      
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος             2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                     
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 84   Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου 18/400/05.11.2007 με την οποία ο Δήμος Κορινθίων είχε επιλέξει ως Τράπεζα για τις συναλλαγές του την ΤΡΑΠΕΖΑ «ΚΥΠΡΟΥ» Υποκατάστημα Κορίνθου.
            Ήδη μέχρι σήμερα έχουν περάσει περίπου τριάμισι (3,5) χρόνια συνεργασίας με την Τράπεζα αυτή.
Η κατάθεση σε έντοκους λογαριασμούς όψεως των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου διενεργείται βάσει της παρ. 2 άρθρο 171 Ν. 3463/2006
            Επειδή έχουν διαμορφωθεί νέες συνθήκες στην Τραπεζική Αγορά, έχει αυξηθεί ο αριθμός των Τραπεζών στην πόλη μας και προσφέρονται σήμερα περισσότερα Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, κρίνεται σκόπιμο με βάση τα νέα δεδομένα να αναπροσδιοριστεί με νεότερο διαγωνισμό η Τράπεζα με την οποία θα συνεργαστεί ο Δήμος μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλεγεί με νόμιμες διαδικασίες και προς το συμφέρον του Δήμου αυτή η τράπεζα που θα πληροί τους νέους όρους συνεργασίας και θα μας παρέχει υψηλά επιτόκια, γρήγορη εξυπηρέτηση, σωστή ενημέρωση, παροχή προϊόντων στους υπαλλήλους (συμφέροντα πακέτα μισθοδοσίας) απαλλαγή από περιττά έξοδα και προμήθειας. Εχεμύθεια, καλή πίστη κ.λ.π.
            Προκειμένου λοιπόν να επιλεγεί η Τράπεζα που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Δήμου μας θα πρέπει να ορίσει δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους και έναν (1) δημοτικό υπάλληλο, οι οποίοι θα ερευνήσουν ποιες από τις τράπεζες της πόλης μας έχουν τις προϋποθέσεις και πληρούν τους όρους αρίστης συνεργασίας.
Οι Τράπεζες θα μας προσκομίσουν εντός τακτής προθεσμίας κλειστούς φακέλους προσφορών που θα αξιολογηθούν από την παραπάνω τριμελή επιτροπή, η οποία με πόρισμά της θα γνωμοδοτήσει ποια τράπεζα πληροί τις προϋποθέσεις για τις συναλλαγές με το Δήμο μας και το πόρισμα αυτό θα εισαχθεί στο Δημ. Συμβούλιο για την τελική επιλογή και έγκριση».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σταυρέλη Νικόλαο και Φαρμάκη Γεώργιο και τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Δημήτριο Νάστο, η οποία θα ερευνήσει ποια από τις Τράπεζες της πόλης μας πληροί τους όρους άριστης συνεργασίας με το Δήμο μας και παρέχει υψηλά επιτόκια, γρήγορη εξυπηρέτηση, σωστή ενημέρωση, παροχή προϊόντων στους υπαλλήλους (συμφέροντα πακέτα μισθοδοσίας), απαλλαγή από περιττά έξοδα και προμήθειες, εχεμύθεια, καλή πίστη κλπ.
Οι Τράπεζες θα προσκομίσουν εντός τακτής προθεσμίας κλειστούς φακέλους προσφορών που θα αξιολογηθούν από την ανωτέρω επιτροπή, η οποία με πόρισμά της θα γνωμοδοτήσει ποια Τράπεζα πληροί τις προϋποθέσεις για τις συναλλαγές με το Δήμο και το πόρισμά της θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς τελική έγκριση και επιλογή.
 
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 84 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ