Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας

 

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 90
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικών ασήμαντης
                       αξίας»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος            2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                               
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                              
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 90  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 34ο ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 19/1/2011 έγγραφο της κας Καμτσιώρα Έλλης μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου και την εισήγηση της επιτροπής καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας η οποία έχει ως εξής:
 
Έχοντας υπόψη το από 19.1.2011 έγγραφο της κας Καμτσιώρα Έλλης, μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας, το οποίο υπάρχει συνημμένο και παρουσία των μελών της Επιτροπής Καταστροφής Υλικών Ασήμαντης Αξίας :
 
 1. ΦΙΛΙΠΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δημοτικού Συμβούλου
 2. ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, Δημοτικού Συμβούλου
 3. ΚΟΡΔΩΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, Δημοτικού Συμβούλου
 που οριστήκαμε με την αριθμ. 2/31/12.1.2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα Πέμπτη, 20.1.2011, προβήκαμε στην εξέταση των παρακάτω υλικών που βρίσκονται στην ταράτσα του Δημοτικού Μεγάρου (Κολιάτσου 32, Κόρινθος):
 

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ)
 
 1
Αερόψυκτη αντλία νερού 100 KW, διαστάσεων
3m (μήκος) Χ 1m (πλάτος) Χ 1,6m (ύψος)
περίπου
 
                     2

 Διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω υλικά δεν έχουν καμία αξία και εισηγούμεθα την καταστροφή τους και την αντικατάστασή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Καταστροφής Υλικών Ασήμαντης Αξίας σύμφωνα με το οποίο προτείνονται να καταστραφούν τα παρακάτω υλικά ως εξής:
 

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ)
 
 1
Αερόψυκτη αντλία νερού 100 KW, διαστάσεων
3m (μήκος) Χ 1m (πλάτος) Χ 1,6m (ύψος)
περίπου
 
                     2

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 90 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ