Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

 

                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  105
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ  7o : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
                    Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι  έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
   2. Καμπάς Νικόλαος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Γκερζελής Ιωάννης
6.      Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 105 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄΄ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με το 286/3.4.82 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/29.4.1982) συστάθηκε Δημοτική Επιχείρηση ΄΄ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Με την υπ΄ αριθμ. 3506/21.3.2003 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως έγκριση της 61/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνέχεια προηγούμενων τροποποιήσεων , τροποποιήθηκε η συστατική πράξη σε ότι αφορά τη διοίκηση του νομικού προσώπου.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, αλλά και τις διατάξεις του ν. 1069/80, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα , το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2011-2012 , το οποίο θα αποτελείται από 11 τακτικά και 11 αναπληρωματικά μέλη εκ των οποίων το 1/3 τουλάχιστον πρέπει να είναι γυναίκες.
Επίσης τουλάχιστον δύο (2) εξ αυτών πρέπει να είναι δημοτικοί σύμβουλοι , εκ των οποίων ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση και ένας είναι εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.
Τέλος πρέπει να οριστούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει ένα (1) μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Ι.Δ.
Ο κ. Κων/νος Γιώτης πρότεινε τους κ.κ. Γεώργιο Τσάκωνα, ως τακτικό μέλος και Δημήτριο Μπάκουλη, ως αναπληρωματικό μέλος.
Ο κ. Χαρ. Κασίμης πρότεινε την κ. Βάνα Γούμενου, ως τακτικό μέλος.
Μετά από ονομαστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της μειοψηφίας προτείνονται για το Δ.Σ. του πιο πάνω Ν.Π.Ι.Δ. οι κ.κ. Γεώργιος Τσάκωνας, ως τακτικός και Δημήτριος Μπάκουλης, ως αναπληρωματικός.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως τακτικά μέλη του Δ/κού Σ/λίου του εν λόγω Ν.Π. τους κ.κ. 1)Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο, 2) Δημήτριο Τζαναβάρα, 3) Γεωργία Μαλατέστα, 4) Φώτη Τζαναβάρα, 5) Μαρία Κούκου, 6) Παναγιώτη Γκουργιώτη, 7) Κων/νο Παρτσινέβελο, 8) Σοφία Λέκκα, 9) Ο  εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. και 10) Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. 1) Χαράλαμπο Καμπούρη, 2) Νικόλαο Σταυρέλη, 3)Θωμαίς Βάσσου, 4) Γεώργιο Κουρεμένο, 5) Δήμητρα Μακρή 6) Λεωνίδα Σκούρτη, 7) Γεώργιο Ντόντο, 8) Σοφία Τσίλη, 9) Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. και 10) Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία τις ανωτέρω προτάσεις, που ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π., καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου τον Αντιπρόεδρο, δεδομένου ότι αφού συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. ο Δήμαρχος, αυτοδίκαια είναι και ο Πρόεδρός του. Μετά την ίδια πιο πάνω διαδικασία και ψηφοφορία
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΥΔΡΕΥΣΗ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ορίζεται ο κ. Δημήτριος Τζαναβάρας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 255 Ν. 3463/2006 και του Ν. 1069/80
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Χαράλαμπου Κασίμη, 2) Σοφίας Δασκαλοπούλου και 3) Θωμά Αθανασάκου 
 
Α.- Ορίζει τα (11) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», ως εξής:
Τακτικά Μέλη: 1) Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων-Πρόεδρος, 2) Δημήτριος Τζαναβάρας- Αντιπρόεδρος, 3) Γεωργία Μαλατέστα, 4) Φώτης Τζαναβάρας, 5) Μαρία Κούκου, 6) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 7) Κων/νος Παρτσινέβελος, 8) Σοφία Λέκκα, 9) Γεώργιος Τσάκωνας, 10) εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. και 11) εκπρόσωπος των εργαζομένων
Αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη των ανωτέρω ορίζονται: 1) Χαράλαμπος Καμπούρης, 2) Νικόλαος Σταυρέλης, 3)Θωμαϊς Βάσσου, 4) Γεώργιος Κουρεμένος, 5)Δήμητρα Μακρή, 6) Λεωνίδας Σκούρτης, 7) Γεώργιος Ντόντος 8) Σοφία Τσίλη, 9) Δημήτριος Μπάκουλης 10) εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. και 11) εκπρόσωπος εργαζομένων
 
Β.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και ισχύει  για τη διετία 2011-2012.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 105 / 2011 .
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ