Έγκριση της αριθμ. 121/2010 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΕΥΑΚ)

 

                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  107
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ  9o : «Έγκριση της αριθμ. 121/2010 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
                      της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου
                      (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), περί καθορισμού τιμολογίων ύδρευσης και
                      αποχέτευσης»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
   2. Καμπάς Νικόλαος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Γκερζελής Ιωάννης
6.      Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 107  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 121/8-12-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης « ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», σύμφωνα με την οποία  καθορίστηκε το τιμολόγιο ύδρευσης -αποχέτευσης, ως εξής:
 
Α.- Τέλη υπηρεσιών ύδρευσης:
 • Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης                290,00 €/υδρόμετρο
 • Συντήρηση υδρομέτρου                                             1,00€/τρίμηνο
 • Διακοπή παροχής υδροδότησης με αίτηση                3,00€
 • Επανασύνδεση παροχής υδροδότησης                    30,00€
 • Έλεγχος υδρομέτρου                                                   6,00€
 • Πάγιο τέλος ύδρευσης                                             12,00€/τρίμηνο
 • Αξία νερού : Κλιμακωτή χρέωση όπως φαίνεται παρακάτω:
Από 0-30κ.μ./τρίμηνο      0,17€
            31-50 κ.μ./τρίμηνο            0,45€
            51-90 κ.μ./τρίμηνο            0,70€
            91-150 κ.μ./τρίμηνο          1,00€
          151-250 κ.μ./τρίμηνο          1,30€
            > 250 κ.μ./τρίμηνο            1,50€
-Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι: ενιαία τιμή 0,17€/κ.μ. για όλα τα κυβικά
-ΑμΕΑ,     : 50% μείωση στα πάγια τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης και στις κλίμακες τιμολόγησης   
                  του νερού
-Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί, Νοσοκομείο : ενιαία τιμή 0,33€/κ.μ. για όλα τα κυβικά
-Στρατόπεδα –Στρατιωτικές Υπηρεσίες – Φυλακές : ενιαία τιμή 0,89€/κ.μ. για όλα τα κυβικά
-Λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες και ΔΕΚΟ : κλιμακωτή χρέωση όπως φαίνεται παρακάτω:
  
0-30 κ.μ./τρίμηνο          0,17€   
            31-50 κ.μ./τρίμηνο        0,45€
            51-90 κ.μ./τρίμηνο        0,70€
            > 90 κ.μ./τρίμηνο          1,00€
 
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού επιβάλλεται το ειδικό τέλος 80% του άρθρου 11 του Ν. 1069/80. Το ειδικό τέλος δεν επιβάλλεται στην κατηγορία Στρατόπεδα –Στρατιωτικές Υπηρεσίες – Φυλακές.
 
Β. Τέλη υπηρεσιών αποχέτευσης:
 • Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης      4,5€/τ.μ. επιφανείας του προς                                                                     σύνδεση  υδρευόμενου ακινήτου
 • Τέλος χρήσεως αποχέτευσης                            90% επί της αξίας του καταναλισκομένου
 • Πάγιο τέλος αποχέτευσης                                  5,00 €/τρίμηνο
 
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ
Το τέλος χρήσεως αποχέτευσης δεν επιβάλλεται στην κατηγορία Στρατόπεδα – Στρατιωτικές Υπηρεσίες – Φυλακές.
Σε εκπρόθεσμη πληρωμή λογαριασμού χρεώνονται τόκοι σύμφωνα με το επιτόκιο που χρεώνει το δημόσιο ταμείο, το οποίο σήμερα είναι 1% το μήνα υπολογιζόμενο ανά ημέρα.
Σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμού ή μη πληρωμής τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης η Υπηρεσία προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου.
Τα ανωτέρω τιμολόγια θα ισχύσουν για μεν τους λογαριασμούς ύδρευσης για καταναλώσεις από 1-1-2011 και για τα υπόλοιπα τέλη μετά την έγκριση της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι το τιμολόγιο ύδρευσης όπως γνωρίζετε ισχύει από 1-1-2005 και από τότε δεν έχει γίνει καμία αναπροσαρμογή παρότι έχουν αυξηθεί οι δαπάνες και ιδιαίτερα ΔΕΗ, καύσιμα, κόστος υλικών κ.λ.π.
            Η χρέωση του ειδικού τέλους 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος πρέπει να γίνεται επί της πραγματικής κατανάλωσης του νερού και όχι επί της πλασματικής , δηλαδή της ελαχίστης κατανάλωσης των 30 κ.μ.
             Επίσης η χρήση κλιμακωτού τιμολογίου, δεν αντιβαίνει στην αρχή της ανταποδοτικότητας και μπορεί να εφαρμοστεί για την παροχή κινήτρου για εξοικονόμηση και συνετή χρήση του νερού. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών με την εγκύκλιο 16 διευκρινίζει πως πρέπει να γίνεται η τιμολόγηση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ.
            Το παραπάνω τιμολόγιο θα πρέπει να εφαρμοστεί και στη Κόρινθο και στα τοπικά διαμερίσματα του τέως Δήμου Κορινθίων.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής του λογαριασμού, χρεώνονται τόκοι σύμφωνα με τον επιτόκιο που χρεώνει το δημόσιο ταμείο, το οποίο σήμερα είναι 1% το μήνα υπολογιζόμενο ανά ημέρα.
Με το παραπάνω τιμολόγιο θα υπάρξει ελάφρυνση για τους καταναλωτές που έχουν μικρή κατανάλωση (λιγότερο από 30 κ.μ.) και επιβάρυνση για αυτούς που έχουν πάνω από 50 κ.μ.
Αυτό δίνει και ένα κίνητρο για μείωση των υπερβολικών καταναλώσεων και συνετής χρήσης του νερού. Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος κατανάλωσης είναι 47 κ.μ.
            Με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή τιμολογίου, τα έσοδα της επιχείρησης θα παραμείνουν στα επίπεδα της τρέχουσας χρήσης με μείωση του ειδικού τέλους 80% κατά 40% και αντίστοιχη αύξηση των λειτουργικών εσόδων. Το παραπάνω θα βελτιώσει τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και χρήσης»
            Με τις ανωτέρω προτεινόμενες τιμές η μέση τιμή χρέωσης των καταναλωτών είναι χαμηλότερη από τη μέση τιμή χρέωσης των ΔΕΥΑ του Νομού μας και της Πελ/σου.
Για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑμΕΑ καθορίζεται ειδικό μειωμένο τιμολόγιο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 121/2010 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΥΑΚ, την εγκύκλιο 16 του ΥΠΕΣΑΗΔ , τα εκτεθέντα από το Δήμαρχο και Πρόεδρο της Επιχείρησης και τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 1069/80
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την αριθμ. 121/8-12-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου, περί καθορισμού τιμολογίου
Ύδρευσης και Αποχέτευσης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 107 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ