Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 108
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 10o : «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για
                       την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
      36. Καρπούζης Γρηγόριος
 37.Καμπάς Νικόλαος
       38. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
   1.Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Γκερζελής Ιωάννης
3.      Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 108  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο ημερήσιας διάταξης θέμα παρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την από 03-03-2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
            Με το αριθμ. πρωτ: 9173/28.2.2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. κατανεμήθηκε στο Δήμο Κορινθίων ποσό #1.582.838,16€# ως επιχορήγηση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το χρονικό διάστημα από 1/1-28/2/2011.
            Εσείς θα πρέπει να αποδεχτείτε την ανωτέρω επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και να δεσμευτείτε ότι στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 θα ενταχθεί το παραπάνω ποσό τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα σε αντίστοιχους κωδικούς προκειμένου να διανεμηθεί στους δικαιούχους.
         Η παραπάνω καταβολή στους δικαιούχους θεωρείται υποχρεωτική δαπάνη για το Δήμο μας, σύμφωνα με τα άρθρα 158 & 160 του Ν. 3463/2006.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τις διατάξεις των άρθρων 158 & 160 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού #1.582.838,16€# σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 9173/28.2.2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το χρονικό διάστημα από 1/1-28/2/2011        
Δεσμεύεται να εντάξει στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 το ανωτέρω ποσό στους παρακάτω κωδικούς ως εξής:
  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
   Στην κατηγορία με Κ.Α. 062 και τίτλο “Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών” και στην υποκατηγορία με Κ.Α. 0621 και τίτλο “Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων” ποσού 1.582.838,16 €.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
 • Κ.Α. 00/6718.0011 με τίτλο “Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας” ποσού 821.732,19 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0012 με τίτλο “Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS” ποσού 65.452,43€.
 • Κ.Α. 00/6718.0014 με τίτλο “Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης” ποσού 267.742,68 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0015 με τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους” ποσού 39.666,89 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0016 με τίτλο “Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” ποσού 10.592,57 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0017 με τίτλο “Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών” ποσού 38.869,04 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0018 με τίτλο “Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου” ποσού 56.150,71 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0019 με τίτλο “Επίδομα Τυφλότητας” ποσού 169.919,64 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0020 με τίτλο “Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα” ποσού 37.789,65 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0022 με τίτλο “Επίδομα απροστάτευτων παιδιών” ποσού 71.939,16 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0023 με τίτλο “Επίδομα ομογενών – προσφύγων” ποσού 2.102,80 €.
 • Κ.Α. 00/6718.0024 με τίτλο “Επίδομα Προστασίας Μητρότητας” ποσού880,40 €.
 
  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 108 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 

 

Leave a Comment