Εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

 

                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 86
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 30ο: «Εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
   
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 86   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το από 01-02-2011 έγγραφο της «EDIL HELLAS SA» Τεχνική Βιομηχανική Εταιρία που έχει αναφέρει τα κατωτέρω:
«Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ έχει μακρόχρονη δραστηριότητα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα από το 1993. Συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ((WIND, VODAFONE και COSMOTE) στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών τους δικτύων, καθώς αυτές έχουν αναλάβει την υποχρέωση έναντι της πολιτείας και των συνδρομητών τους, για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη του Ελλαδικού χώρου.
      Λόγω της μακράς δραστηριοποίησης στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας η εταιρία έχει αποκτήσει την αναγκαία υποδομή και εμπειρία και θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ενδιαφέρεται  για λογαριασμό της COSMOTE για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, πλησίον του τοπικού διαμερίσματος Αγίου Ιωάννη, του Δήμου Κορινθίων, στην περιοχή «Μπρέτεβα». Αν αποδεχτείτε την παραπάνω πρόταση η εταιρεία COSMOTE θα σας καταβάλλει για την 1η χρονική περίοδο, όχι ανώτερη των 3 ετών, κατά την οποία δεν θα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις, το συνολικό ποσό των 1.500 ευρώ και για τη 2η χρονική περίοδο, που θα άρχεται από με την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων, το ποσό των 4.500 ευρώ ετησίως, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον εκάστοτε δείκτη τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις 3 μονάδες. Η μίσθωση αφορά 9 έτη με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 9 έτη. Η παραπάνω μίσθωση αφορά μίσθωση έκτασης 625 τ.μ. (25μχ25μ).
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, ελπίζοντας σε μια επιτυχημένη συνεργασία».
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη)
           
Εγκρίνει την απευθείας εκμίσθωση δημοτικής εκτάσεως 625 τ.μ. (25μχ25μ) που βρίσκεται στην περιοχή «Μπρέτεβα» του τοπικού διαμερίσματος Αγίου Ιωάννη, του Δήμου Κορινθίων για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.
           Το μίσθωμα θα είναι  1.500 ευρώ ετησίως για την 1η χρονική περίοδο, όχι ανώτερη των 3 ετών  κατά την οποία δεν θα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις, και για τη 2η χρονική περίοδο το ποσό των 4.500 ευρώ ετησίως, που θα άρχεται από την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον εκάστοτε δείκτη τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις 3 μονάδες.
Η μίσθωση αφορά 9 έτη με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 9 έτη.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 86 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 

Leave a Comment