Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Αναπλάσεις πλατειών Τ.Δ. Εξαμιλίων”

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 111
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 13ο: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου “Αναπλάσεις 
                      πλατειών στο Τ.Δ. Εξαμιλίων”»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
36. Καρπούζης Γρηγόριος
37. Καμπάς Νικόλαος
      38.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Γκερζελής Ιωάννης
3. Γιάννου Νικολέττα
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 111   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
1.- Την αριθμ. 45/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου   «Αναπλάσεις πλατειών Τ.Δ. Εξαμιλίων» προϋπολογισμού 90.000,00 €, με Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από πόρους Δήμου. 
 
2.- Την αριθμ. 9/163/19-07-2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, περί καθορισμού όρων διακήρυξης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.
 
3.- Τα από 17-08-2010 και 24-08-2010 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω έργου.
 
4.- Την αριθμ. 13/214/27-08-2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 23681/14-09-2010 όμοια της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτ/σης – Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί επικύρωσης της δημοπρασίας και κατακύρωσης του έργου υπέρ της Κ/Ξ «Γ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ – Ν. ΔΟΥΚΑΣ».
 
5.- Το αριθ. πρωτ. 26985/12-10-2010 συμφωνητικό του Δήμου με τον ανάδοχο του εν λόγω έργου, ποσού 79.199,97 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης του έργου τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή μέχρι 13/01/2011.
 
6.- Την αριθ. 22/392/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι 13/02/2011.
 
7.-  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4940/11-2-2011 αίτηση της Κ/Ξ “Γ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ – Ν. ΔΟΥΚΑΣ”, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι 13/03/2011.
 
8.- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
            «Η Κ/Ξ “Γ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ – Ν. ΔΟΥΚΑΣ”, δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 26985/12-10-2010 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Δ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ” για την οποία έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 45/2010 μελέτη από τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης τρεις (3) μήνες δηλαδή έως την 13/01/2011. Με την υπ’ αριθμόν 22/392/30-12-2010 Α.Δ.Σ. δόθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου, μέχρι την 13/02/2011, διότι λόγω της μη έγκαιρης μετατόπισης κολόνας της Δ.Ε.Η. η οποία ευρίσκεται εντός του χώρου ανάπλασης της δεύτερης πλατείας που προβλέπεται στη μελέτη, δεν έχει γίνει δυνατή η έναρξη εργασιών στη συγκεκριμένη πλατεία.
Με την με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 4940/11-02-2011 αίτησή της ζητά παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου, μέχρι την 13/03/2011, διότι παρά τις συνεχείς ενοχλήσεις προς τη Δ.Ε.Η., δεν έχουν μετατοπισθεί οι κολόνες που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας. Σας αναφέρουμε ότι η αρχική αίτηση για τη μετατόπιση του δικτύου έχει γίνει την 28/07/2003 και παρ’ όλα τα έγγραφα του Δήμου και παρά το γεγονός ότι έχει πληρωθεί το σχετικό κοστολόγιο, εκκρεμεί ακόμα η μετατόπιση του δικτύου (επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία)
            Ο επιβλέπων του ως άνω έργου και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συμφωνεί με τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση.
            Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του ως άνω έργου μέχρι την 13/04/2011, χωρίς αναθεώρηση τιμών».
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα μετά από ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει την προθεσμία περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις πλατειών Τ.Δ. Εξαμιλίων» προϋπολογισμού 90.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εργολαβίας Κ/Ξ «Γ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ – Ν. ΔΟΥΚΑΣ», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι 13/04/2011, χωρίς αναθεώρηση τιμών.  
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 111 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ        ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment