Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου “Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας

 

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 73
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου “Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλης      
                      Μπαθαρίστρας”»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλειος -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  
Απόφαση: 73   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του οικείου φακέλου, ως εξής:
 
1.- την αριθμ. 26/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας» προϋπολογισμού 600.000,00 €.
 
2.- την αριθμ. 6/94/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του εν θέματι έργου.
 
3.- τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
 
4.- την υπ’ αριθ. 10/170/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 7148/30-07-2010 όμοια της Δ/νσης Τ.Α. – Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί επικύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και ανακήρυξης της εργοληπτικής επιχείρησης «Μαλαχάτη –Τιγκαράκη Δήμητρα» ως μειοδότη.
 
5.- το υπ’ αριθ. πρωτ. 22587/2010 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 297.872,18€, 
 
6. τον 1ο ΑΠΕ του έργου και την εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει.
 
7.- την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η Εργοληπτική Επιχείρηση “Μαλαχάτη – Τιγκαράκη Δήμητρα”, δυνάμει της αριθ. πρωτ. 22587/2010 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αρ. μελ. 26/2010 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 2/9/10 και λήξη την 2/3/2011.
Από τη Δ.νση ΤΥ συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος είναι τακτοποιητικός με την ανωτέρω σύμβαση και συνετάγει για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων δαπανών και των επί έλατον ποσοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ολοκλήρωση του έργου.
Δεν παρουσιάζει καμία αύξηση σε σχέση με το συμφωνητικό.
Παρακαλούμε για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
             
Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας» ποσού 297.872,18 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), εργολαβίας «Μαλαχάτη – Τιγκαράκη Δήμητρα», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθ. 26/2010 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 73 / 2011.
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ