Παράταση προθεσμίας έργου

 

                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 76
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/22-02-2011)
 
ΘΕΜΑ 20ο : «Παράταση προθεσμίας έργου “Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ.
                      Σολομού και Αρχαίας Κορίνθου”»
 
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 02 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 5860/18.02.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (40) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Κορδώσης Χρήστος
 31. Πούρος Γεώργιος
 32. Γιάννου Νικολέττα
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 35. Ρούκης Βασίλειος
 36. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 37. Τσάκωνας Γεώργιος
 38. Κασίμης Χαράλαμπος
 39. Δασκαλοπούλου Σοφία
 40. Αθανασάκος Θωμάς
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
  
  Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν είκοσι (20) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δύο (2).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                       1. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος         2. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 4. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι       
 6. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος
 7. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 2. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς                                                                
 3. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 6. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 8. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                   
 9. .Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελόκαστρο
 10. Καλλιμάνης Βασίλειος -Αγιονόρι     
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγιος Βασίλειος
 12. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
                             
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 76  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.- Την αριθμ. 27/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού και ΔΔ Αρχαίας Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.000.000 €, με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου
 
2.- Την αριθμ. 98/5-5-2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για καθορισμό όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
 
3.- Την αριθμ. 147/17.6.2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής , περί επικύρωσης της δημοπρασίας και ανάδειξη αναδόχου Νικόλαο Τσάνη, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 7036/22-7-2009 όμοια Περιφερειακής Δ/νσης Κορινθίας
 
4.- Το με αριθμ. πρωτ. 27343/26-10-2009 συμφωνητικό ποσού 870.001,34 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ περί ανάθεση εκτέλεσης του έργου εντός πέντε (5) ημερολογιακών μηνών ήτοι μέχρι 26-3-2010
 
5.- Την αριθμ. 67/24-3-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολωμού & Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου»κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 26-7-2010.
 
6.- Την αριθμ. 11/200/7-7-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του εν θέματι έργου ποσού 884.623,21 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 21%)
 
7.- Την αριθμ. 15/235/2-8-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι 26-9-2010
 
8.-  Την αριθμ. 19/320/5-10-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 26-12-2010
 
9.- Την αριθμ. 349Α/08/12/2010 ΑΔΣ περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού και ΔΔ Αρχαίας Κορίνθου» ποσού 911.683,21 €
 
10.- Την αριθμ. 12/1/18-10-2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας, περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ , του πιο πάνω έργου.
 
11- Την από 24/1/2011 αίτηση του Αναδόχου Νικολάου Τσάνη περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 26-4-2011.
 
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
 
            Η Τεχνική Εταιρεία «ΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ», δυνάμει της Αριθμ. Πρωτοκόλλου 27343/26-10-2009 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΣΟΛΟΜΟΥ & Δ.Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 27/2009 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης ύστερα από την με αριθμό 21/349Α/08-12-2010 εγκεκριμένη παράταση έως την 26/01/2011. Ο ανάδοχος ζητά εκ νέου παράταση έως την έγκριση του συνταχθέντος 3ου Α.Π.Ε. .
            Ο επιβλέπων του ως άνω έργου και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συμφωνεί με τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία αποδέχεται την αιτία της ζητούμενης παράτασης και εισηγείται η προθεσμία να είναι τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι και την 26/04/2011.
Παρακαλούμε, για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/18-6-2008) και 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α΄/84) , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, των Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 223/Α΄/85) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 218/99 (ΦΕΚ 187 Α΄/1999) , 171/87 και του Ν. 3463/2006
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Παρατείνει το συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ & Δ.Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» ποσού870.001,34 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εργολαβίας Νικολάου Τσάνηπου λήγει στις 26-01-2011 ήτοι μέχρι 26-04-2011 χωρίς αναθεώρηση.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 76 / 2011.
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 3-3-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ