Σύσταση Σχολικής Επιτροπής σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
                          ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  99
       (Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ  1o : «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής σχολείων Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
   2. Καμπάς Νικόλαος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Γκερζελής Ιωάννης
6.      Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                             
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 99  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε   τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στο νέο Δήμο Κορινθίων λειτουργούν  τριάντα τέσσερα (34) Νηπιαγωγεία – τριάντα (30) Δημοτικά και ένα ειδικό σχολείο.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και ειδικά για τις σχολικές επιτροπές προβλέπεται η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα νομικό Πρόσωπο. 
 
Ο Δήμος Κορινθίων προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Κορινθίων, Άσσου Λεχαίου,  Σαρωνικού, Σολυγείας  και Τενέας στους οποίους  πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
 1. «Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15276/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9929/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 2. «Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15277/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9930/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 3. «Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων»  του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15278/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9931/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 4. «Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15279/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9932/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 5. «Σχολική Επιτροπή 6ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων,  σύσταση με την 15280/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9933/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 6. «Σχολική Επιτροπή 7ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15281/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9934/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 7. «Σχολική Επιτροπή 8ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15282/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9935/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 8. «Σχολική Επιτροπή 10ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15284/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9936/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 9. «Σχολική Επιτροπή 12ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων»  του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15285/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9937/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 10. «Σχολική Επιτροπή 13ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15286/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9938/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 11. «Σχολική Επιτροπή 14ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15287/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9939/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 12.  «Σχολική Επιτροπή 15ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15288/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9940/2-7-1999 (ΦΕΚ 1520/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 13. «Σχολική Επιτροπή 16ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15289/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9941/2-7-1999 (ΦΕΚ 1520/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 14. «Σχολική Επιτροπή 17ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15290/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9942/2-7-1999 (ΦΕΚ 1520/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 15. «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου του Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων» σύσταση με την 2430/7-2-2000 (ΦΕΚ 260/06-03-2000) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 16. «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Εξαμιλίων» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 4278/20-3-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9919/2-7-1999 (ΦΕΚ 1520/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με την επωνυμία
 17. «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Ξυλοκέριζας» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 9529/30-5-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9921/2-7-1999 (ΦΕΚ 1520/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 18. «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Σολομού» του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15204/2-8-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9920/2-7-1999 (ΦΕΚ 1520/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 19.  «1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού και 13ου Δημοτικού Σχολείου του Δημ. Διαμ. Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων» σύσταση με την 12538/30-8-1999 (ΦΕΚ 1831/01-10-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 20. «Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων σύσταση με την 1382/24-1-2006 (ΦΕΚ 191/13-02-2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 21. «2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου και ειδικού  Σχολείου Δ.Δ. Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων» σύσταση με την 1384/24-1-2006 (ΦΕΚ 191/13-02-2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 22. «Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων»   του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15270/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9924/2-7-1999 (ΦΕΚ 1520/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 23. «3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού και 12ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15263/8-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 8196/21-6-1999 (ΦΕΚ 1520/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 24. «Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων»   του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15271/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9927/2-7-1999 (ΦΕΚ 1520/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 25. «4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού και 11ου Νηπιαγωγείου Διαμερίσματος Κορινθίων» Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15264/8-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9916/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 26. «8η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού και 9ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων σύσταση με την 10893/12-7-1999 (ΦΕΚ 1687/1-9-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 27. «Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων»   του Δήμου Κορινθίων, σύσταση με την 15273/22-11-1994 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9928/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-07-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 28. «Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων»   του Δήμου Κορινθίων σύσταση με την 14130/15-9-1999 (ΦΕΚ 1889/18-10-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 29. «9η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού και 9ου Νηπιαγωγείου Διαμερίσματος Κορινθίων» Δήμου Κορινθίων σύσταση με την 10889/12-7-1999 (ΦΕΚ 1687/12-09-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 30. «Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Αγγελοκάστρου Δήμου Σολυγείας» σύσταση με την 14526/1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 2430/8-4-1999 (ΦΕΚ 894/26-5-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 31. «Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Σοφικού Δήμου Σολυγείας» σύσταση με την 18451/1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 2429/8-4-1999 (ΦΕΚ 894/26-5-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 32. «Σχολική επιτροπή Μονοθέσιου Νηπιαγωγείου οικισμού Κουταλά, Τοπικού Διαμερίσματος Κουταλά», Δήμου Τενέας, σύσταση με την 15113/27-10-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 2057/6-3-2007 (ΦΕΚ 457/4-4-2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 33. «Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Τοπικού Διαμερίσματος Χιλιομοδίου», Δήμου Τενέας, σύσταση με την 26439/4-12-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 1352/11-3-2008 (ΦΕΚ 582/4-4-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 34. «Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Χιλιομοδίου», Δήμου Τενέας, σύσταση με την 26438/4-12-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 1354/11-3-2008 (ΦΕΚ 582/4-4-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 35. «Ενιαία Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Βασιλείου» του Δήμου Τενέας, σύσταση με την 14998/12-8-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 4440/5-6-2009 (ΦΕΚ 1402/15-7-2009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 36. «Ενιαία Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Στεφανίου» του Δήμου Τενέας, σύσταση με την 7885/2-5-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 4896/27-4-1999 (ΦΕΚ 750/19-5-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 37. «Ενιαία Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σπαθοβουνίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Κουταλά» του Δήμου Τενέας σύσταση με την 9335/28-6-1999 (ΦΕΚ 1520/27-7-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 38. «Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Δημοτικού Διαμερίσματος Αγιονορίου», Δήμου Τενέας, σύσταση με την 8699/10-6-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 4620/13-4-1999 (ΦΕΚ 701/19-5-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 39. «Ενιαία Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Κλένιας» Δήμου Τενέας, σύσταση με τις 7983/1991 10914/94 αποφάσεις Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύουν και τροποποιηθεί με την 4894/20-4-1999 (ΦΕΚ 894/26-5-1999)απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 40. «Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Τοπικού Διαμερίσματος Αθικίων» του Δήμου Σαρωνικού σύσταση με την 12544/3-6-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 12220/9-11-2007 (ΦΕΚ 2336/11-12-2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 41. «Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αλμυρής του Τοπικού Διαμερίσματος Γαλατακίου» του Δήμου Σαρωνικού, σύσταση με την 8158/10-6-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 12203/9-11-2007 (ΦΕΚ 2304/03-12-2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 42. «Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Αθικίων» του Δήμου Σαρωνικού, σύσταση με την 12542/3-6-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 12222/9-11-2007 (ΦΕΚ 2304/3-12-2007)απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 43.  «Σχολική επιτροπή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου» του Δήμου Άσσου Λεχαίου, σύσταση με την 206/4-12-1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 14493/24-12-2007 (ΦΕΚ 100/28-1-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
 44. «Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Περιγιαλίου» του Δήμου Άσσου Λεχαίου, σύσταση με την 20899/1989 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 15295/24-12-2007 (ΦΕΚ 100/28-1-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 45. «Σχολική επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Τοπικού Διαμερίσματος Άσσου» του Δήμου Άσσου Λεχαίου, σύσταση με την 3328/1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 15293/24-12-2007 (ΦΕΚ 100/28-1-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 Προτείνουμε  τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, των ανωτέρω Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κορινθίων  με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
το Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από 13μελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:
         Έξι (6) δημοτικούς σύμβουλους εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

         Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
-         Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
-         Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

 Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
§         την εισήγηση του προέδρου,
§         την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10
§         την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
§         την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
§         τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας που λειτουργούσαν στο Δήμο
και μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κορινθίων  με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι:
– Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών, η αμοιβή καθαριστριών κ.λ.π.).
– Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.
– Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας  δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες.
-Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
 
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη,ως εξής:
         Έξι (6) δημοτικούς σύμβουλους  εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

         Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
-         Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
-         Τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 
 
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
 
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
 
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
 
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 99 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ