Σύσταση Σχολικής Επιτροπής σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  100
Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ  2o : «Σύσταση Σχολικής Επιτροπής σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Καρπούζης Γρηγόριος
   2. Καμπάς Νικόλαος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Γκερζελής Ιωάννης
6.      Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης          
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                             
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 
Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 100 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στο νέο Δήμο Κορινθίων λειτουργούν επτά    (7) Γυμνάσια,  έξι (6) Λύκεια,  ένα Εσπερινό Γυμνασίου, ένα Εσπερινό ΤΕΕ, ένα Ημερήσιο ΕΠΑΛ , ένα Πειραματικό Γυμνάσιο, και ένα Μουσικό Γυμνάσιο.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και ειδικά για τις σχολικές επιτροπές προβλέπεται η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα νομικό Πρόσωπο. 
 
Ο Δήμος Κορινθίων προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Κορινθίων, Άσσου Λεχαίου,  Σαρωνικού, Σολυγείας  και Τενέας στους οποίους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν οι κάτωθι σχολικές επιτροπές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
 
 1.  «5η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου,  1ου Λυκείου και Εσπερινού Γυμνασίου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων σύσταση με την 19421/27-10-2000 (ΦΕΚ 1403/17-11-2000)απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 2. «6η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου, 2ου Ενιαίου Λυκείου και Εσπερινού ΤΕΕ Δ.Δ. Κορινθίων σύσταση με την 17503/24-11-2004 (ΦΕΚ 1855/14-12-2004) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 3.  «Σχολική Επιτροπή 4ου Ενιαίου Λυκείου Δ.Δ. Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων σύσταση με την 17501/24-11-2004 (ΦΕΚ 1855/14-12-2004) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 4. «7η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Δημοτικού Διαμερίσματος Κορινθίων» του Δήμου Κορινθίων σύσταση με την 15267/8-11-1994 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 9918/2-7-1999 (ΦΕΚ 1521/27-7-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 5. «Σχολική Επιτροπή 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Κορίνθου» σύσταση με την 13424/3-8-2001 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 24317/816/23-5-2008 (ΦΕΚ 1121/17-6-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 6. «Σχολική Επιτροπή Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου» του Δήμου Κορινθίων σύσταση με την 15269/22-11-1994 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 7525/26-5-2006 (ΦΕΚ 742/20-6-2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 7. «Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» με έδρα το Τ.Δ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων σύσταση με την 2381/4-4-2008 (ΦΕΚ 736/29-04-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 8. «Σχολική επιτροπή Γυμνασίου Δημοτικού Διαμερίσματος Σοφικού Δήμου Σολυγείας» σύσταση με την 14108/1991 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 4156+2431/8-4-1999 (ΦΕΚ 894/26-5-1999) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 9. «Σχολική επιτροπή Λυκείου Τ.Δ. Χιλιομοδίου Δήμου Τενέας», σύσταση με την 9337/28-6-1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 1350/11-3-2008 (ΦΕΚ 583/4-4-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 10. «Σχολική επιτροπή Γυμνασίου Τ.Δ. Χιλιομοδίου Δήμου Τενέας», σύσταση με την 9336/28-6-1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 1355/11-3-2008 (ΦΕΚ 583/4-4-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 11. «Σχολική επιτροπή Γυμνασίου Αθικίων, Τοπικού Διαμερίσματος Αθικίων» του Δήμου Σαρωνικού, σύσταση με την 8957/3-6-1991 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 12221/9-11-2007 (ΦΕΚ 2304/3-12-2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
 12. «Σχολική επιτροπή Γυμνασίου – Λυκειακών τάξεων Τοπικού Διαμερίσματος Λεχαίου» του Δήμου Άσσου Λεχαίου, σύσταση με την 1978/5-2-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με την 15294/24-12-2007 (ΦΕΚ 100/28-1-2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 Προτείνουμε  Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των ανωτέρω Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κορινθίων  με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
το Ν.Π.Δ.Δ. να διοικείται από 13μελές Συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από:
         Έξι (6) δημοτικούς σύμβουλους εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

         Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
-         Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
-         Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας. 
-         Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».

 Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
§         την εισήγηση του προέδρου,
§         την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 του Ν.3852/10
§         την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
§         την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
§         τις σχολικές επιτροπές δευτεροβάθμιας που λειτουργούσαν στο Δήμο
και μετά από διαλογική συζήτηση
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση και τη σύσταση ενιαίου ΝΠΔΔ Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης στο Δήμο Κορινθίων  με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 
2. Σκοπός της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι:
– Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών, η αμοιβή καθαριστριών κ.λ.π.).
 -Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους,
 -Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες,
-Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
 
3. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη,ως εξής:
         Έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

         Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
-         Έναν εκπρόσωπο της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
-         Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας 
-         Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 
4. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
 
6. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
 
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
 
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 100 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ