Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

 

                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ        
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 115
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/08-03-2011)
 
ΘΕΜΑ 17o : «Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου»
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 08 – 03 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 8491/04.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας , ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Λέκκας Πέτρος
 13. Οικονόμου Γεώργιος
 14. Φόρτης Φώτης
 15. Λέκκα Σοφία
 16. Βατουσιάδης Νικόλαος
 17. Κεφάλας Σταύρος
 18. Παρτσινέβελος Κων/νος
 19. Λαμπρινός Παναγιώτης
 20. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 21. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 22. Κολοκούρης Νικόλαος
 23. Γιώτης Κων/νος
 24. Τόγιας Σωκράτης
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Πούρος Γεώργιος
 28. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Ρούκης Βασίλειος
 31. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 32. Τσάκωνας Γεώργιος
 33. Κασίμης Χαράλαμπος
 34. Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
36. Καρπούζης Γρηγόριος
37. Καμπάς Νικόλαος
38. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
        1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Γκερζελής Ιωάννης
3.      Γιάννου Νικολέττα
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν δέκα τρεις (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν εννέα (9)
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 2. Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος        Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός        Κορδώση Ευγενία – Κλένια
 1. Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                        Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 2. Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι            Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 4. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος                      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης           
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος        Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 6. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς              Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος 
 7. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια                                            
 8. Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
 9. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι                                                                  
 10. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι     
 Προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Νικόλαος Καμπάς και στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.             
     Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 115  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                          ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου και ο Δήμος θα πρέπει να καλύψει δαπάνες ύψους 5.000,00 € για την ηχητική κάλυψη των  παρελάσεων και τον εορτασμό της τοπικής θρησκευτικής εορτής (Ευαγγελιστρίας) στην Δημοτική Κοινότητα Αθικίων, Δήμου Κορινθίων. Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να καλύψει τις ανωτέρω δαπάνες των εκδηλώσεων, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3468/06, διότι πρόκειται για εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, γίνονται στην εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τη ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 2011 με το ποσό των 5.000,00 € και τον εορτασμό της τοπικής θρησκευτικής εορτής (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) στην Δημοτική Κοινότητα Αθικίων, Δήμου Κορινθίων.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η ηχητική κάλυψη των παρελάσεων σε όλο το Δήμο Κορινθίων καθώς και η παράθεση μπουφέ στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων στους επίσημους προσκεκλημένους για την τοπική εορτή.
Η ανωτέρω δαπάνη θα προβλεφθεί στον υπό σύνταξη Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
 
  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 115 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-03-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ